User Tools

Site Tools


101-csapod-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-csapod-la-gi [2018/11/07 17:13]
127.0.0.1 external edit
101-csapod-la-gi [2018/11/26 17:09] (current)
thaoit
Line 61: Line 61:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<h2 class="​storytitle">​Ch&​uacute;​c mừng sinh nhật!&​nbsp;​M&​atilde;​ vạch quay 60!</​h2>​ 
 +<div class="​meta">&​nbsp;</​div>​ 
 +<div class="​storycontent">​ 
 +<​p>​B&​acirc;​y giờ l&​agrave;​ một c&​ocirc;​ng cụ phổ biến được sử dụng ở hầu hết c&​aacute;​c cấp độ kinh doanh, m&​atilde;​ vạch hiện đang kỷ niệm 60 năm sử dụng!</​p>​ 
 +<​p>​Bản v&​aacute;​ lỗi phổ biến lần đầu ti&​ecirc;​n được cấp bằng s&​aacute;​ng chế v&​agrave;​o năm 1952. Thiết kế đầu ti&​ecirc;​n,​ được ph&​aacute;​t minh bởi Norman Joseph Woodland v&​agrave;​ Bernard Silver, giống như một con b&​ograve;​ đực tr&​ograve;​n.&​nbsp;​Ban đầu được tạo ra để gi&​uacute;​p tăng tốc độ kiểm tra c&​aacute;​c d&​ograve;​ng tại một cửa h&​agrave;​ng tạp h&​oacute;​a,​ họ hiện đang sử dụng để theo d&​otilde;​i hầu như bất cứ điều g&​igrave;​. &​nbsp;​Quản l&​yacute;​ t&​agrave;​i sản&​nbsp;,&​nbsp;​kiểm k&​ecirc;&​nbsp;,&​nbsp;<​a href="​http://​knstech.net">​POS</​a>&​nbsp;​v&​agrave;&​nbsp;​ph&​aacute;​t h&​agrave;​nh ID&​nbsp;​chỉ l&​agrave;​ một số v&​iacute;​ dụ về c&​aacute;​c quy tr&​igrave;​nh sẽ kh&​oacute;​ khăn hơn nhiều với sự trợ gi&​uacute;​p của m&​atilde;​ vạch.</​p>​ 
 +<​p>​Ng&​agrave;​y nay, 60 năm sau khi m&​atilde;​ vạch được cấp bằng s&​aacute;​ng chế lần đầu ti&​ecirc;​n,​ c&​oacute;​ hơn 5 triệu m&​atilde;​ vạch c&​aacute;​ nh&​acirc;​n được sử dụng tr&​ecirc;​n khắp thế giới.&​nbsp;​Thật kỳ lạ, một trong những sản phẩm b&​aacute;​n lẻ đầu ti&​ecirc;​n sử dụng m&​atilde;​ vạch l&​agrave;​ kẹo cao su Wrigley'​g!&​nbsp;​Qua nhiều năm, nhiều loại m&​atilde;​ kh&​aacute;​c nhau đ&​atilde;​ được ph&​aacute;​t triển, nhưng kh&​ocirc;​ng phổ biến v&​agrave;​ nổi tiếng l&​agrave;&​nbsp;​m&​atilde;​ vạch UPC&​nbsp;,​ được sử dụng tr&​ecirc;​n c&​aacute;​c mặt h&​agrave;​ng b&​aacute;​n lẻ v&​agrave;&​nbsp;​m&​atilde;​ QR&​nbsp;​nhanh ch&​oacute;​ng&​nbsp;​m&​agrave;​ bạn c&​oacute;​ thể qu&​eacute;​t bằng điện thoại th&​ocirc;​ng minh của m&​igrave;​nh.</​p>​ 
 +<​p>​Bất cứ nơi n&​agrave;​o bạn nh&​igrave;​n,​ bạn c&​oacute;​ thể t&​igrave;​m thấy m&​atilde;​ vạch cứng tại nơi l&​agrave;​m việc.&​nbsp;​Với những tiến bộ trong&​nbsp;<​a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​c&​ocirc;​ng nghệ m&​aacute;​y qu&​eacute;​t</​a>&​nbsp;​v&​agrave;​ ph&​aacute;​t triển m&​atilde;​ vạch linh hoạt hơn, ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i hy vọng sẽ thấy 60 năm m&​atilde;​ vạch kh&​aacute;​c!</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
101-csapod-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/26 17:09 by thaoit