User Tools

Site Tools


101-csapi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-csapi-la-gi [2018/11/07 17:13]
127.0.0.1 external edit
101-csapi-la-gi [2018/11/26 17:11] (current)
thaoit
Line 61: Line 61:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<h2 class="​storytitle">​C&​ocirc;​ng thức bia m&​atilde;​ nguồn mở trong một m&​atilde;​ QR</​h2>​ 
 +<div class="​storycontent">​ 
 +<​p><​img class="​alignnone ​ wp-image-6276"​ title="​2012-09-07_0938"​ src="​https://​7692c1718b49acf33773-1627e5bd7a24837cad84622fe09b3933.ssl.cf1.rackcdn.com/​news/​wp-content/​uploads/​2012/​09/​2012-09-07_0938.png"​ alt=""​ width="​378"​ height="​162"​ align="​right"​ />​C&​aacute;​c ứng dụng bạn c&​oacute;​ thể đặt&​nbsp;<​a href="​http://​knstech.net">​M&​atilde;​ QR</​a>&​nbsp;​để sử dụng c&​oacute;​ thể dao động từ phiếu giảm gi&​aacute;​ cho c&​aacute;​c chiến dịch quảng c&​aacute;​o nhưng điều n&​agrave;​y đ&​atilde;​ trở th&​agrave;​nh một trong những ứng dụng độc đ&​aacute;​o hơn.</​p>​ 
 +<​p>​C&​ocirc;​ng ty sản xuất bia New Zealand&​nbsp;​Yeastie Boys&​nbsp;​kết hợp một số M&​atilde;​ QR tr&​ecirc;​n nh&​atilde;​n của IPA kỹ thuật số của họ.&​nbsp;​C&​aacute;​c m&​atilde;​ n&​agrave;​y dẫn kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng đến c&​aacute;​c trang web kh&​aacute;​c nhau bao gồm cả t&​agrave;​i khoản Facebook v&​agrave;​ Twitter nhưng một trong c&​aacute;​c M&​atilde;​ QR dẫn đến c&​ocirc;​ng thức đầy đủ của bia, trong đ&​oacute;​ chủ yếu l&​agrave;​m cho IPA Kỹ thuật số l&​agrave;​ bia m&​atilde;​ nguồn mở đầu ti&​ecirc;​n tr&​ecirc;​n thế giới!</​p>​ 
 +<​p>​Nếu bạn đang muốn&​nbsp;&​nbsp;​kết hợp <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​m&​atilde;​ vạch 2D</​a>&​nbsp;​trong doanh nghiệp của m&​igrave;​nh v&​agrave;​ cần trợ gi&​uacute;​p để bắt đầu,&​nbsp;​h&​atilde;​y li&​ecirc;​n hệ với ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i&​nbsp;​tại&​nbsp;</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
101-csapi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/26 17:11 by thaoit