User Tools

Site Tools


101-chu-t-lang-brasil-la-gi

Chuột lang Brasil (danh pháp khoa học: Cavia aperea) là một loài chuột thuộc chi Chuột lang, họ Chuột lang ở Nam Mỹ. Nó được tìm thấy ở Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay và Uruguay. Chuột lang Brasil đã giao phối thành công với chuột lang nhà Cavia porcellus, dù nhiều con cái trở nên vô sinh trong các thế hệ sau.[2]

  1. ^ Dunnum, J., Zeballos, H., Vargas, J., Bernal, N., Brito, D., Queirolo, D., Pardinas, U. & D'Elia, G. (2008). Cavia aperea. 2008 Sách đỏ IUCN. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 2008. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2009.
  2. ^ Weir, Barbara J. (1974), “Notes on the Origin of the Domestic Guinea-Pig”, trong Rowlands, I. W.; Weir, Barbara J., The Biology of Hystricomorph Rodents, Academic Press, tr. pp. 437–446, ISBN 01261333344 
101-chu-t-lang-brasil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)