User Tools

Site Tools


101-chi-chu-t-v-la-gi

Chi Chuột vú (Mastomys) là một chi động vật gặm nhấm thuộc họ Chuột (Muridae).

Chi này bao gồm các loài sau:

  • Musser, G. G. and M. D. Carleton. 2005. Superfamily Muroidea. pp. 894–1531 in Mammal Species of the World a Taxonomic and Geographic Reference. D. E. Wilson and D. M. Reeder eds. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Bản mẫu:Murinae

101-chi-chu-t-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)