User Tools

Site Tools


101-chaunus-achavali-la-gi

Rhinella achavali là một loài cóc trong họ Bufonidae. Nó là loài đặc hữu của Uruguay.

  • Maneyro, R., D. Arrieta & R.O. de Sá 2004. A New Toad (Anura: Bufonidae) from Uruguay. Journal of Herpetology 38(2): 161–165. doi:10.1670/54-03A
101-chaunus-achavali-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)