User Tools

Site Tools


101-caesalpinia-echinata-la-gi

Hoa của Caesalpinia echinata

Caesalpinia echinata là một loài thực vật thân mộc thuộc họ Đậu mọc ở Brasil. Cây này có thể cao đến 15 mét và các mảnh vỏ cây màu nâu tối với các mảng vỏ lớn, làm lộ ra gỗ màu đỏ máu bóng bên dưới. Lá lông chim và mỗi lá gồm có từ 9 đến 19 lá nhỏ có lông thuôn dài và rộng.[2] Đây là cây biểu tượng của Brasil từ năm 1978.[3]

  1. ^ Varty, N. (1998). “Caesalpinia echinata”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2010.3. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2010. 
  2. ^ Lewis, G.P. (1998). Caesalpinia: a revision of the Poincianella-Erythrostemon Group. Kew: Royal Botanic Gardens. 
  3. ^ "Lei Nº 6.607, de 7 de dezembro de 1978. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º- É declarada Árvore Nacional a leguminosa denominada Pau-Brasil (Caesalpinia echinata, Lam), cuja festa será comemorada, anualmente, quando o Ministério da Educação e Cultura promoverá campanha elucidativa sobre a relevância daquela espécie vegetal na História do Brasil."
101-caesalpinia-echinata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)