User Tools

Site Tools


101-b-t-ng-minh-v-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-t-ng-minh-v-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Bất Động Minh Vương</​b>​ hay <​b>​Acala</​b>​ (Sanskrit: अचल "bất động"​) là một hộ pháp<​sup id="​cite_ref-murakami_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ chủ yếu được thờ phụng trong Kim Cương thừa. Ông được xem là thần hộ vệ chính trong Chân Ngôn Tông của Nhật Bản với tên gọi <​b>​Fudō Myō-ō</​b>,<​sup id="​cite_ref-britacala_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ trong Mật tông ở Trung Hoa, Nepal và Tây Tạng gọi là <​b>​Candarosana</​b>​.<​sup id="​cite_ref-donaldson_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-kreijger123_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Bất Động Minh Vương là hoá thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai để hàng phục những chúng sinh quá cứng đầu và hộ trì tam bảo trong những đời vị lai. Tên gọi khác của Ngài là Bất Động Kim Cang Minh Vương, Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát, mật hiệu là Thường Trụ Kim Cang.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Hình tượng của Bất Động Minh Vương có tượng hai tay, tượng bốn tay, và tượng sáu tay. Nhưng phần nhiều thường thấy là tượng hai tay. Thân thông thường của Bất Động Minh Vương mang sắc xanh đen, đỏ cam, vàng, vẻ mặt giận dữ nhìn thẳng, chân răng cắn cứng, có tượng mở to đôi mắt, có tượng chỉ mở to một mắt, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm dây; sau lưng xuất hiện những ngọn lửa lớn cháy mãnh liệt; phần nhiều ngồi kiết già trên bàn thạch hay trên toà sắt.
 +</​p><​p>​Sắc tướng uy mãnh của Ngài có thể khiến cho quỷ ác, yêu ma, trông thấy phải khiếp sợ. Kiếm sắc ở tay phải biểu thị đầy đủ công năng tiêu diệt Tham – Sân – Si, là ba thứ độc hại đối với trí huệ. Sợi dây ở tay trái có thể trói buộc tất cả những kẻ ỷ mạnh làm càn. Ngọn lửa dữ sau lưng Ngài có thể thiêu đốt hết thảy các thứ phiền não. Do đó, tất cả các hình tướng kia là để biểu hiện đức đại bi của Ngài.
 +</p>
 +
 +<​p>​Tại Đông mật và trong Đài mật, Bất Động Minh Vương rất được sùng bái, tại các tự viện thuộc Tông phái này có khá nhiều di tích về Ngài.
 +</p>
 +
 +<​p>​Phiên âm: Namo Samanto Vajra Nai Ham
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1294
 +Cached time: 20181019174908
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.191 seconds
 +Preprocessor visited node count: 475/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10855/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1153/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3348/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.041/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.8 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 155.994 ​     1 -total
 + ​46.05% ​  ​71.839 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Buddha
 + ​42.49% ​  ​66.286 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​39.57% ​  ​61.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​25.27% ​  ​39.426 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_book
 +  9.27%   ​14.467 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Portal-inline
 +  4.54%    7.080      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nihongo
 +  4.35%    6.789      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Other_uses
 +  2.76%    4.311      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Yesno
 +  2.33%    3.627      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Harvnb
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1429254-0!canonical and timestamp 20181019174908 and revision id 43379718
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-t-ng-minh-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)