User Tools

Site Tools


101-b-t-ch-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-t-ch-c-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt="​Photo of page from book showing pairs of butterflies of different species whose appearance closely resembles each other" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Batesplate_ArM.jpg/​200px-Batesplate_ArM.jpg"​ width="​200"​ height="​171"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Batesplate_ArM.jpg/​300px-Batesplate_ArM.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Batesplate_ArM.jpg/​400px-Batesplate_ArM.jpg 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​1024"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bảng chụp hình của Henry Walter Bates (1862) thể hiện loài <​i>​Dismorphia</​i>​ (hàng 1 và hàng 3) bị loài <​i>​Ithomiini</​i>​ (Nymphalidae,​ hàng 2 và 4)bắt chước</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Trong sinh vật học <​b>​bắt chước</​b>​ (tiếng Anh: mimicry, tiếng Pháp: mimétism) là khi một loài này được cảm nhận như là tương tự như một loài khác để bảo vệ chính nó hay cả hai.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Hai loài có thể tương tự về bề ngoài, thái độ, tiếng động, hay về mù hương, hay là về vị trí địa lý (tức là 2 loài cùng sống trong một vùng). Sinh vật bắt chước khi chúng tiến hóa<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và phát triển những đặc điểm của một nhóm khác (tạm gọi là mẫu hay nhóm mẫu).<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Sự tiến hóa và bắt chước thường thường dùng đê đánh lừa những loài thú săn mồi<​sup id="​cite_ref-Wickler_1965_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​dl><​dd/></​dl><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Mimicry_of_Siphanta_acuta_edit1.jpg/​220px-Mimicry_of_Siphanta_acuta_edit1.jpg"​ width="​220"​ height="​166"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Mimicry_of_Siphanta_acuta_edit1.jpg/​330px-Mimicry_of_Siphanta_acuta_edit1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Mimicry_of_Siphanta_acuta_edit1.jpg/​440px-Mimicry_of_Siphanta_acuta_edit1.jpg 2x" data-file-width="​693"​ data-file-height="​523"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Thường thường thì sự bắt chước xảy ra giữa 2 loài khác nhau, như một con bướm bắt chước hay mô phỏng như là một con nhện ăn bướm để tự bảo vệ lấy mình. Thường thường thì sự bắt chước chỉ có lợi cho loài đi bắt chước người ta và hại cho loài tiếp nhận. Cải trang cũng là một dạng bắt chước vì một loài giả ra thành môi trường chung quanh của nó (như là một vài loài côn trùng giả ra lá, hoa hay đá cỏ)<​sup id="​cite_ref-Ruxton_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​Tuy loại bắt chước dễ nhận ra nhất là do thi giác nhưng cũng có những bắt chước về mùi hương, tiếng động.<​sup id="​cite_ref-Wickler_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Cũng có thể bắt chước về hình thái, hành vi hay bắt chước những tính chất khác. Bắt chước luôn luôn làm cho đối tượng tiếp nhận bì lầm lẫn, thí dụ như chim ăn sâu bọ đôi khi không dám ăn một loài sâu nào đó vì nó giống một loài khác có mùi vị khó nuốt trôi.<​sup id="​cite_ref-Ruxton_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup>​p161</​sup></​p><​p>​Một loài có thể lúc bắt chước loài này có lúc bắt chước loài khác tùy theo giao đoạn. Một loài cũng có thể bị nhiều loài khác bắc chước. Nhưng con hay bắt chước nhât là côn trùng tuy là có trường họp loài hữu nhũ bắt chước. Cây cỏ nấm cũng có bắt chước nhưng nghiên cứu về chúng chưa có nhiều <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-EB_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​9/​9e/​Batesian_Mimicry_In_Fish.JPG/​90px-Batesian_Mimicry_In_Fish.JPG"​ width="​90"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​9/​9e/​Batesian_Mimicry_In_Fish.JPG/​136px-Batesian_Mimicry_In_Fish.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​9/​9e/​Batesian_Mimicry_In_Fish.JPG/​181px-Batesian_Mimicry_In_Fish.JPG 2x" data-file-width="​320"​ data-file-height="​424"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Khi bị hăm dọa hay tấn công cá Calloplesiops altivelis (trên) bắt chước bộ dạng của loài lươn biển Gymnothorax meleagris (dưới) <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Heliconius_mimicry.png/​120px-Heliconius_mimicry.png"​ width="​120"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Heliconius_mimicry.png/​179px-Heliconius_mimicry.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Heliconius_mimicry.png/​239px-Heliconius_mimicry.png 2x" data-file-width="​2100"​ data-file-height="​2107"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Bướm Heliconius vùng nhiệt đới Tây bán cầu là một thí dụ kinh điển của sự bắt chước.<​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​31.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​Secale_cereale.jpg/​120px-Secale_cereale.jpg"​ width="​120"​ height="​87"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​Secale_cereale.jpg/​180px-Secale_cereale.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​Secale_cereale.jpg/​240px-Secale_cereale.jpg 2x" data-file-width="​1023"​ data-file-height="​745"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Lúa mạch đen bắt chước lúa mì
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​27px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Monarch_Butterfly_Danaus_plexippus_Caterpillar_2000px.jpg/​120px-Monarch_Butterfly_Danaus_plexippus_Caterpillar_2000px.jpg"​ width="​120"​ height="​96"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Monarch_Butterfly_Danaus_plexippus_Caterpillar_2000px.jpg/​180px-Monarch_Butterfly_Danaus_plexippus_Caterpillar_2000px.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Monarch_Butterfly_Danaus_plexippus_Caterpillar_2000px.jpg/​240px-Monarch_Butterfly_Danaus_plexippus_Caterpillar_2000px.jpg 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​1600"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Sâu của loài bướm vua có độc tố khác nhau tùy theo chúng ăn cái gì. Có thể coi là những con ít độc bắt chước những con có độc tố cao (gọi là <​i>​tự bắt chươc</​i>​)
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Male_Chlorobalius_leucoviridis.jpg/​118px-Male_Chlorobalius_leucoviridis.jpg"​ width="​118"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Male_Chlorobalius_leucoviridis.jpg/​178px-Male_Chlorobalius_leucoviridis.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Male_Chlorobalius_leucoviridis.jpg/​237px-Male_Chlorobalius_leucoviridis.jpg 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​912"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Loài cào cào Chlorobalius leucoviridis giả tiếng gáy của con <​i>​Cicadas</​i>​ mái dễ dụ con Cicadas trống đến cho chúng ăn thịt <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p>​
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Ophrys_insectifera_Saarland_05.jpg/​84px-Ophrys_insectifera_Saarland_05.jpg"​ width="​84"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Ophrys_insectifera_Saarland_05.jpg/​126px-Ophrys_insectifera_Saarland_05.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Ophrys_insectifera_Saarland_05.jpg/​169px-Ophrys_insectifera_Saarland_05.jpg 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​1280"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Hoa lan <​i>​Ophrys insectifera</​i>​ tỏa ra mùi hương như ruồi cái để dụ ruồi đực đến giúp cho sự thụ phấn của nó<sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p>​
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​7/​71/​Buom_Common_Crown.jpg/​84px-Buom_Common_Crown.jpg"​ width="​84"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​7/​71/​Buom_Common_Crown.jpg/​125px-Buom_Common_Crown.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​7/​71/​Buom_Common_Crown.jpg/​167px-Buom_Common_Crown.jpg 2x" data-file-width="​1029"​ data-file-height="​1475"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Bướm Euploea core là một loài bướm không ăn được. Nó thường hay bị các loài bướm khác bắt chước
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​06/​Monarch_viceroy.JPG/​89px-Monarch_viceroy.JPG"​ width="​89"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​06/​Monarch_viceroy.JPG/​133px-Monarch_viceroy.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​0/​06/​Monarch_viceroy.JPG/​177px-Monarch_viceroy.JPG 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​406"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Bướm Viceroy (trên) lúc trước được xem là bắt chước Bướm vua (dưới). Thuyết mới là hai loài này bắt chước lẫn nhau. Vì chúng cùng là bướm độc nên bắt chước lẫn nhau để khiến chim e ngại khi phải ăn bất cứ con nào.<​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​King,​ R. C.; Stansfield, W. D.; Mulligan, P. K. (2006). <i>A dictionary of genetics</​i>​ (ấn bản 7). Oxford: Oxford University Press. tr. 278. ISBN 0-19-530762-3.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%E1%BA%AFt+ch%C6%B0%E1%BB%9Bc&​amp;​rft.au=King%2C+R.+C.&​amp;​rft.au=Mulligan%2C+P.+K.&​amp;​rft.au=Stansfield%2C+W.+D.&​amp;​rft.aufirst=R.+C.&​amp;​rft.aulast=King&​amp;​rft.btitle=A+dictionary+of+genetics&​amp;​rft.date=2006&​amp;​rft.edition=7th&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-19-530762-3&​amp;​rft.pages=278&​amp;​rft.place=Oxford&​amp;​rft.pub=Oxford+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​This '​group'​ is often a species, but can also be a subgroup such as one particular sex or morph</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​In its broadest definition mimicry can include non-living models.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Wickler_1965-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Wickler,​ W. (1965). “Mimicry and the evolution of animal communication”. <​i>​Nature</​i>​ <​b>​208</​b>​ (5010): 519–21. Bibcode:​1965Natur.208..519W. doi:​10.1038/​208519a0.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%E1%BA%AFt+ch%C6%B0%E1%BB%9Bc&​amp;​rft.atitle=Mimicry+and+the+evolution+of+animal+communication&​amp;​rft.au=Wickler%2C+W.&​amp;​rft.aufirst=W.&​amp;​rft.aulast=Wickler&​amp;​rft.date=1965&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=5010&​amp;​rft.jtitle=Nature&​amp;​rft.pages=519-21&​amp;​rft.volume=208&​amp;​rft_id=info%3Abibcode%2F1965Natur.208..519W&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1038%2F208519a0&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Ruxton-5">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Ruxton G.D. Sherratt T.N. and Speed M.P. 2004. <​i>​Avoiding attack: the evolutionary ecology of crypsis, warning signals, and mimicry</​i>​. Oxford.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Wickler-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Wickler,​ W. (1968). <​i>​Mimicry in plants and animals</​i>​. New York: McGraw-Hill.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%E1%BA%AFt+ch%C6%B0%E1%BB%9Bc&​amp;​rft.au=Wickler%2C+W.&​amp;​rft.aufirst=W.&​amp;​rft.aulast=Wickler&​amp;​rft.btitle=Mimicry+in+plants+and+animals&​amp;​rft.date=1968&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=McGraw-Hill&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Boyden,​ T.C. (1980). “Floral mimicry by <​i>​Epidendrum ibaguense</​i>​ (Orchidaceae) in Panama”. <​i>​Evolution</​i>​ <​b>​34</​b>​ (1): 135–136. doi:​10.2307/​2408322.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%E1%BA%AFt+ch%C6%B0%E1%BB%9Bc&​amp;​rft.atitle=Floral+mimicry+by+Epidendrum+ibaguense+%28Orchidaceae%29+in+Panama&​amp;​rft.au=Boyden%2C+T.C.&​amp;​rft.aufirst=T.C.&​amp;​rft.aulast=Boyden&​amp;​rft.date=1980&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=1&​amp;​rft.jtitle=Evolution&​amp;​rft.pages=135-136&​amp;​rft.volume=34&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F2408322&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Roy,​ B.A. (1994). “The effects of pathogen-induced pseudoflowers and buttercups on each other'​s insect visitation”. <​i>​Ecology</​i>​ <​b>​75</​b>​ (2): 352–358. doi:​10.2307/​1939539.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%E1%BA%AFt+ch%C6%B0%E1%BB%9Bc&​amp;​rft.atitle=The+effects+of+pathogen-induced+pseudoflowers+and+buttercups+on+each+other%27s+insect+visitation&​amp;​rft.au=Roy%2C+B.A.&​amp;​rft.aufirst=B.A.&​amp;​rft.aulast=Roy&​amp;​rft.date=1994&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=2&​amp;​rft.jtitle=Ecology&​amp;​rft.pages=352-358&​amp;​rft.volume=75&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F1939539&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-EB-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Wickler,​ Wolfgang 1998. "​Mimicry"​. <​i>​Encyclopædia Britannica</​i>,​ 15th edition. Macropædia 24, 144–151. http://​www.britannica.com/​eb/​article-11910</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Mimicry of the Calloplesiops altivelis”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%E1%BA%AFt+ch%C6%B0%E1%BB%9Bc&​amp;​rft.btitle=Mimicry+of+the+Calloplesiops+altivelis&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F17797968&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Meyer,​ A (2006). “Repeating Patterns of Mimicry”. <​i>​PLoS Biol</​i>​ <​b>​4</​b>​ (10): e341. PMC 1617347. PMID 17048984. doi:​10.1371/​journal.pbio.0040341.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%E1%BA%AFt+ch%C6%B0%E1%BB%9Bc&​amp;​rft.atitle=Repeating+Patterns+of+Mimicry&​amp;​rft.au=Meyer%2C+A&​amp;​rft.aufirst=A&​amp;​rft.aulast=Meyer&​amp;​rft.date=2006&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=10&​amp;​rft.jtitle=PLoS+Biol&​amp;​rft.pages=e341&​amp;​rft.volume=4&​amp;​rft_id=%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC1617347&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.0040341&​amp;​rft_id=info%3Apmc%2F1617347&​amp;​rft_id=info%3Apmid%2F17048984&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Versatile Aggressive Mimicry of Cicadas by an Australian Predatory Katydid”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%E1%BA%AFt+ch%C6%B0%E1%BB%9Bc&​amp;​rft.btitle=Versatile+Aggressive+Mimicry+of+Cicadas+by+an+Australian+Predatory+Katydid&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.plosone.org%2Farticle%2Finfo%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0004185&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Borg-Karlson,​ Anna-Karin; Inga Groth, Lennart Ågren and Bertil Kullenberg (1993). “Form-specific fragances from <​i>​Ophrys insectifera</​i>​ L.”. <​i>​Chemoecology</​i>​ (Birkhäuser Basel) <​b>​4</​b>​ (1): 39–45. doi:​10.1007/​BF01245895.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%E1%BA%AFt+ch%C6%B0%E1%BB%9Bc&​amp;​rft.atitle=Form-specific+fragances+from+Ophrys+insectifera+L.&​amp;​rft.au=Borg-Karlson%2C+Anna-Karin&​amp;​rft.aufirst=Anna-Karin&​amp;​rft.aulast=Borg-Karlson&​amp;​rft.date=1993&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=1&​amp;​rft.jtitle=Chemoecology&​amp;​rft.pages=39-45&​amp;​rft.pub=Birkh%C3%A4user+Basel&​amp;​rft.volume=4&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2FBF01245895&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Ritland,​ D.; L. P. Brower (1991). “The viceroy butterfly is not a Batesian mimic”. <​i>​Nature</​i>​ <​b>​350</​b>​ (6318): 497–498. doi:​10.1038/​350497a0<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2008</​span>​. <​q>​Viceroys are as unpalatable as monarchs, and significantly more unpalatable than queens from representative Florida populations.</​q></​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%E1%BA%AFt+ch%C6%B0%E1%BB%9Bc&​amp;​rft.atitle=The+viceroy+butterfly+is+not+a+Batesian+mimic&​amp;​rft.au=Ritland%2C+D.&​amp;​rft.aufirst=D.&​amp;​rft.aulast=Ritland&​amp;​rft.date=23+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=6318&​amp;​rft.jtitle=Nature&​amp;​rft.pages=497-498&​amp;​rft.volume=350&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fnature%2Fjournal%2Fv350%2Fn6318%2Fabs%2F350497a0.html&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1038%2F350497a0&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Mimicry tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181011061228
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.198 seconds
 +Preprocessor visited node count: 657/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22401/​2097152 bytes
 +Template argument size: 402/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 23466/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.44 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 155.503 ​     1 -total
 + ​56.99% ​  ​88.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​23.85% ​  ​37.095 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​14.31% ​  ​22.248 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 +  9.13%   ​14.204 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_sinh_h&#​7885;​c
 +  7.90%   ​12.292 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.56%    8.648      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.21%    6.542      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  3.70%    5.750      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +  1.98%    3.077      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1429214-0!canonical and timestamp 20181011061228 and revision id 40759234
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-t-ch-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)