User Tools

Site Tools


101-b-nh-vi-n-r-ng-h-m-m-t-trung-ng-h-n-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-nh-vi-n-r-ng-h-m-m-t-trung-ng-h-n-i-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​fn org" style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold">​Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội<​br/><​small>​National hospital of odonto - stomatology</​small></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Logo BV Rang Ham Mat.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​5e/​Logo_BV_Rang_Ham_Mat.jpg/​120px-Logo_BV_Rang_Ham_Mat.jpg"​ width="​120"​ height="​124"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​5/​5e/​Logo_BV_Rang_Ham_Mat.jpg 1.5x" data-file-width="​162"​ data-file-height="​168"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​Vị trí</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vị trí</​th><​td>​
 +40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loại bệnh viện</​th><​td class="​category">​
 +Bệnh viện chuyên khoa</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​Lịch sử</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +1939</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​Liên kết</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Điện thoại</​th><​td>​
 ++84-04-3826 9722<​br/>​+84-04-3928 5172</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +http://​www.ranghammat.org.vn/</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội</​b>​ hay <​b>​Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia</​b>​ được thành lập theo Quyết định số 670/TTg-QĐ ngày 28/4/2006 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội mà tiền thân là <​i>​Ban nha khoa Bệnh viện Phủ Doãn</​i>​. Ban nha khoa được thành lập từ năm 1939, là cơ sở nha khoa đầu tiên của 3 nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia.
 +</​p><​p>​Ngày 12-11-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1874/​QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Theo quyết định này của Thủ tướng, Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia được đổi tên thành Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội.
 +</​p><​p>​Bệnh viện là cơ sở khám chữa bệnh tuyến sau cùng về Răng Hàm Mặt, và đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và cơ sở đào tạo cán bộ RHM ở các bậc đại học và sau đại học.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Khám và điều trị cho bệnh nhân ở tuyến cao nhất</​li>​
 +<​li>​Chỉ đạo tuyến</​li>​
 +<​li>​Nghiên cứu khoa học</​li>​
 +<​li>​Đào tạo cán bộ Răng Hàm Mặt các cấp</​li>​
 +<​li>​Phòng bệnh</​li>​
 +<​li>​Hợp tác quốc tế</​li></​ul>​
 +<​p>​Bệnh viện có 31 đơn vị trực thuộc bao gồm 8 phòng chức năng, 14 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng và ban chỉ đạo chương trình nha học đường.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_ph.C3.B2ng_ch.E1.BB.A9c_n.C4.83ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_phòng_chức_năng">​Các phòng chức năng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ol><​li>​Phòng Kế hoạch tổng hợp</​li>​
 +<​li>​Phòng Tổ chức cán bộ</​li>​
 +<​li>​Phòng Hành chính quản trị</​li>​
 +<​li>​Phòng Tài chính kế toán</​li>​
 +<​li>​Phòng Chỉ đạo tuyến</​li>​
 +<​li>​Phòng Điều dưỡng</​li>​
 +<​li>​Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học</​li>​
 +<​li>​Phòng Vật tư - thiết bị y tế</​li></​ol><​h3><​span id="​C.C3.A1c_khoa_l.C3.A2m_s.C3.A0ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_khoa_lâm_sàng">​Các khoa lâm sàng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ol><​li>​Khoa Nắn chỉnh răng</​li>​
 +<​li>​Khoa Điều trị theo yêu cầu</​li>​
 +<​li>​Khoa Điều trị nội nha</​li>​
 +<​li>​Khoa Phục hình răng</​li>​
 +<​li>​Khoa Cấy ghép răng Implant</​li>​
 +<​li>​Khoa Phẫu thuật trong miệng</​li>​
 +<​li>​Khoa Chấn thương và Chỉnh hình hàm mặt</​li>​
 +<​li>​Khoa Phẫu thuật và tạo hình hàm mặt</​li>​
 +<​li>​Khoa Khám tổng hợp</​li>​
 +<​li>​Khoa Điều trị tổng hợp</​li>​
 +<​li>​Khoa Nha chu</​li>​
 +<​li>​Khoa Điều trị răng miệng người cao tuổi</​li>​
 +<​li>​Khoa Gây mê hồi sức</​li>​
 +<​li>​Khoa Răng trẻ em</​li></​ol><​h3><​span id="​C.C3.A1c_khoa_c.E1.BA.ADn_l.C3.A2m_s.C3.A0ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_khoa_cận_lâm_sàng">​Các khoa cận lâm sàng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ol><​li>​Khoa Dược</​li>​
 +<​li>​Khoa Chẩn đoán hình ảnh</​li>​
 +<​li>​Khoa Giải phẫu bệnh</​li>​
 +<​li>​Khoa Xét nghiệm sinh hoá - huyết học</​li>​
 +<​li>​Khoa Dinh dưỡng</​li>​
 +<​li>​Khoa Chống nhiễm khuẩn</​li>​
 +<​li>​Labo phục hình răng</​li>​
 +<​li>​Labo nghiên cứu Fluor và vật liệu nha khoa</​li></​ol>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181011161213
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.129 seconds
 +Preprocessor visited node count: 685/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20529/​2097152 bytes
 +Template argument size: 802/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.16 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​96.235 ​     1 -total
 + ​65.75% ​  ​63.278 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_b&#​7879;​nh_vi&#​7879;​n
 + ​58.01% ​  ​55.823 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.64% ​  ​17.940 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7879;​nh_vi&#​7879;​n_tr&#​7921;​c_thu&#​7897;​c_B&#​7897;​_Y_t&#​7871;​
 + ​15.19% ​  ​14.622 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&#​7909;​c_&#​273;&#​432;&#​7907;​c_ph&​acirc;​n_t&​aacute;​ch_b&#​7857;​ng_d&#​7845;​u_ph&#​7849;​y
 + ​14.12% ​  ​13.593 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.75% ​  ​12.268 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​11.11% ​  ​10.696 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.44%    5.237      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.09%    4.897      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​If_empty
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1407812-0!canonical and timestamp 20181011161213 and revision id 40354887
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-nh-vi-n-r-ng-h-m-m-t-trung-ng-h-n-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)