User Tools

Site Tools


101-b-nh-vi-n-ph-s-n-trung-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-nh-vi-n-ph-s-n-trung-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​fn org" style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold">​Bệnh viện Phụ sản Trung ương<​br/><​small>​National hospital <​br/>​of obstetrics and gynecology</​small><​br/><​small>​Hôpital national <​br/>​de gynécologie obstétrique</​small></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Logo NHOG.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​3/​37/​Logo_NHOG.png"​ width="​150"​ height="​154"​ data-file-width="​108"​ data-file-height="​111"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​Vị trí</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vị trí</​th><​td>​
 +43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loại bệnh viện</​th><​td class="​category">​
 +Bệnh viện chuyên khoa</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giường</​th><​td>​
 +600</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​Lịch sử</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +19/​07/​1955</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​Liên kết</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Điện thoại</​th><​td>​
 ++84-04-3825 2161</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +benhvienphusantrunguong.org.vn</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Bệnh viện Phụ sản Trung ương</​b>​ (tên cũ - <​b>​bệnh viện C</​b>​) (tên giao dịch tiếng Anh là <​i>​National hospital of obstetrics and gynecology (NHOG)</​i>​) hay tiếng Pháp là <​i>​Hôpital national de gynécologie obstétrique (HNGO)</​i>​) nằm ở 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh viện là tuyến chuyên môn cao nhất chuyên ngành Phụ sản và Sơ sinh Việt Nam, là trung tâm đào tạo đại học và sau đại học.
 +</​p><​p>​Bệnh viện có quy mô 600 giường bệnh; 08 phòng chức năng; 12 khoa lâm sàng; 09 khoa cận lâm sàng; 05 trung tâm; 01 Đơn vị Chăm sóc SKSS tại nhà.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Khám,​ chữa bệnh</​li>​
 +<​li>​Nghiên cứu khoa học</​li>​
 +<​li>​Đào tạo</​li>​
 +<​li>​Chỉ đạo tuyến dưới</​li>​
 +<​li>​Phòng bệnh</​li>​
 +<​li>​Hợp tác Quốc tế</​li>​
 +<​li>​Quản lý tài chính trong bệnh viện</​li></​ul>​
 +<​p>​Dưới thời Pháp thuộc, khu vực bệnh viện hiện nay là một nhà tu, sau là nhà thương Võ Tánh. Hoà bình lập lại (1955), nhà thương được tu sửa lại làm nơi khám, chữa bệnh cho CBCNVC các cơ quan trung ương.
 +</​p><​p>​Ngày 19 tháng 7 năm 1955, BS Hoàng Tích Trý, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Nghị định 615-ZYO/​NĐ/​3A quy định tổ chức các cơ quan kế cận và trực thuộc Bộ, chính thức thành lập bệnh viện "​C"​ đặt nền móng đầu tiên cho bệnh viện Phụ - Sản Trung ương ngày nay.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​B%E1%BB%87nh_vi%E1%BB%87n_ph%E1%BB%A5_s%E1%BA%A3n_trung_%C6%B0%C6%A1ng%2C_Tri%E1%BB%87u_Qu%E1%BB%91c_%C4%90%E1%BA%A1t%2C_H%C3%A0_N%E1%BB%99i_004.JPG/​220px-B%E1%BB%87nh_vi%E1%BB%87n_ph%E1%BB%A5_s%E1%BA%A3n_trung_%C6%B0%C6%A1ng%2C_Tri%E1%BB%87u_Qu%E1%BB%91c_%C4%90%E1%BA%A1t%2C_H%C3%A0_N%E1%BB%99i_004.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​B%E1%BB%87nh_vi%E1%BB%87n_ph%E1%BB%A5_s%E1%BA%A3n_trung_%C6%B0%C6%A1ng%2C_Tri%E1%BB%87u_Qu%E1%BB%91c_%C4%90%E1%BA%A1t%2C_H%C3%A0_N%E1%BB%99i_004.JPG/​330px-B%E1%BB%87nh_vi%E1%BB%87n_ph%E1%BB%A5_s%E1%BA%A3n_trung_%C6%B0%C6%A1ng%2C_Tri%E1%BB%87u_Qu%E1%BB%91c_%C4%90%E1%BA%A1t%2C_H%C3%A0_N%E1%BB%99i_004.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​B%E1%BB%87nh_vi%E1%BB%87n_ph%E1%BB%A5_s%E1%BA%A3n_trung_%C6%B0%C6%A1ng%2C_Tri%E1%BB%87u_Qu%E1%BB%91c_%C4%90%E1%BA%A1t%2C_H%C3%A0_N%E1%BB%99i_004.JPG/​440px-B%E1%BB%87nh_vi%E1%BB%87n_ph%E1%BB%A5_s%E1%BA%A3n_trung_%C6%B0%C6%A1ng%2C_Tri%E1%BB%87u_Qu%E1%BB%91c_%C4%90%E1%BA%A1t%2C_H%C3%A0_N%E1%BB%99i_004.JPG 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2448"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Ngày 08 tháng 11 năm 1960, Bộ Y tế lại có QĐ 708/BYT sửa đổi, tổ chức lại bệnh viện C theo hướng chuyên khoa phụ sản. Trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật và nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, ngày 14/5/1966 Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký Quyết định số 88/CP đổi tên bệnh viện C thành Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh. Lần đầu tiên tại Việt Nam có một Viện chuyên ngành nghiên cứu tình trạng sinh lý, bệnh lý của phụ nữ, của các bà mẹ và trẻ sơ sinh, hướng tới mục tiêu "Bảo vệ tốt sức khoẻ phụ nữ, các bà mẹ và trẻ sơ sinh, góp phần vào việc giải phóng phụ nữ, phát triển sản xuất, bảo vệ thế hệ tương lai của Tổ quốc"​.
 +</​p><​p>​Năm 2003, nhu cầu được chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân ngày một lớn, đòi hỏi sự chuyển đổi về tính chất, quy mô của Viện, ngày 18 tháng 6 năm 2003 Bộ trưởng Bộ Y tế đó ký Quyết định 2212/​QĐ-BYT đổi tên Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh thành bệnh viện Phụ - Sản Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, tiếp tục thực hiện những chức năng, nhiệm vụ trước đây của Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh với những đòi hỏi cao hơn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ khám, chữa bệnh trong tình hình mới.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181012071516
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.164 seconds
 +Preprocessor visited node count: 681/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21134/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1033/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.16 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 123.990 ​     1 -total
 + ​70.33% ​  ​87.205 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_b&#​7879;​nh_vi&#​7879;​n
 + ​57.60% ​  ​71.419 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​15.02% ​  ​18.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7879;​nh_vi&#​7879;​n_tr&#​7921;​c_thu&#​7897;​c_B&#​7897;​_Y_t&#​7871;​
 + ​12.47% ​  ​15.467 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.46% ​  ​14.215 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&#​7909;​c_&#​273;&#​432;&#​7907;​c_ph&​acirc;​n_t&​aacute;​ch_b&#​7857;​ng_d&#​7845;​u_ph&#​7849;​y
 + ​10.05% ​  ​12.459 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 +  8.56%   ​10.617 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.96%    6.149      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_b&#​7879;​nh_vi&#​7879;​n/​danh_s&​aacute;​ch
 +  4.64%    5.747      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1407794-0!canonical and timestamp 20181012071516 and revision id 40515769
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-nh-vi-n-ph-s-n-trung-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)