User Tools

Site Tools


101-b-ng-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-ng-n-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​9mm_pistol_magazine.jpg/​150px-9mm_pistol_magazine.jpg"​ width="​150"​ height="​200"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​9mm_pistol_magazine.jpg/​225px-9mm_pistol_magazine.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​9mm_pistol_magazine.jpg/​300px-9mm_pistol_magazine.jpg 2x" data-file-width="​700"​ data-file-height="​931"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​M1-M14-M16-magazines.JPG/​220px-M1-M14-M16-magazines.JPG"​ width="​220"​ height="​120"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​M1-M14-M16-magazines.JPG/​330px-M1-M14-M16-magazines.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fd/​M1-M14-M16-magazines.JPG/​440px-M1-M14-M16-magazines.JPG 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​870"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Băng đạn</​b>​ hay hộp tiếp đạn là một bộ phần trong súng hiện đại. Nó có nhiệm vụ bổ sung đạn, hộp dự trữ đạn, khóa nòng có nhiệm vụ đẩy đạn từ băng đạn lên. Trong súng lục băng đạn được chế tạo gắn chết vào súng, dạng ổ xoay, xạ thủ phải nạp đạn trực tiếp vào súng. Với một số loại súng trường có thể sử dụng kẹp đạn 5 viên. Súng côn hay súng tiểu liên có băng đạn rời nhưng gắn vào bên trong báng. Trong súng bắn tỉa, súng tự động, súng trường tấn công, một số loại trung liên có băng đạn 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 75, 100, 120 v.v. viên. Các viên đạn được đẩy lên liên tục và băng đạn gắn bên ngoài súng. Đối với các loại súng máy hạng nặng, đại liên thường không có băng đạn mà là dây đạn.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Băng đạn</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181027132150
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.075 seconds
 +Preprocessor visited node count: 202/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6662/​2097152 bytes
 +Template argument size: 473/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 661 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​47.849 ​     1 -total
 + ​68.41% ​  ​32.733 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_v&#​361;​_kh&​iacute;​
 + ​64.33% ​  ​30.783 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​51.79% ​  ​24.779 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​26.01% ​  ​12.447 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​21.94% ​  ​10.499 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​16.22% ​   7.759      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  5.20%    2.486      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​242186-0!canonical and timestamp 20181027132150 and revision id 44117657
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)