User Tools

Site Tools


101-b-n-o-baja-california-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-n-o-baja-california-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​dablink">​Bài này viết về bán đảo tại Bắc Mỹ. Đối với bài về các bang của Mexico, xem Baja California. Đối với bài về và, xem Baja California Sur. Đối với bài về các ý nghĩa khác, xem Baja California (định hướng).
 +</​div>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​28°00′B</​span>​ <span class="​longitude">​113°30′T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​28°B 113,​5°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​28.000;​ -113.500</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Baja_peninsula_%28mexico%29_250m.jpg/​170px-Baja_peninsula_%28mexico%29_250m.jpg"​ width="​170"​ height="​227"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Baja_peninsula_%28mexico%29_250m.jpg/​255px-Baja_peninsula_%28mexico%29_250m.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​Baja_peninsula_%28mexico%29_250m.jpg/​340px-Baja_peninsula_%28mexico%29_250m.jpg 2x" data-file-width="​3600"​ data-file-height="​4800"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Baja_peninsula_(mexico)_250m.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Ảnh vệ tinh của bán đảo Baja California</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bán đảo Baja California</​b>​ nằm ở tây bắc của México. Dải đất này tách rời Thái Bình Dương với vịnh California. Bán đảo trải dài 1.247 kilômét (775 mi) từ Mexicali, Baja California ở phía bắc đến Cabo San Lucas, Baja California Sur ở phía nam.
 +</​p><​p>​Tổng diện tích của bán đảo Baja California là 143.390 kilômét vuông (55.360 sq mi). Bán đảo tách khỏi đại lục México qua vịnh California và sông Colorado, có các cầu bắc qua sông Colorado để đến bang Sonora. Có bốn khu vực sa mạc chính tại bán đảo: sa mạc San Felipe, sa mạc Bờ biển Trung tâm, sa mạc Vizcaíno và sa mạc đồng bằng Magdalena.
 +</p>
  
 +
 +<​ul><​li>​Baja California State Government: History</​li></​ul><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181011010044
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.128 seconds
 +Preprocessor visited node count: 250/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6781/​2097152 bytes
 +Template argument size: 719/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.050/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.33 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 108.706 ​     1 -total
 + ​44.09% ​  ​47.926 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​30.95% ​  ​33.641 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​16.37% ​  ​17.796 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​14.38% ​  ​15.630 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.99%    7.598      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.77%    5.181      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​7873;​
 +  3.37%    3.666      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.56%    2.779      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1408344-0!canonical and timestamp 20181011010044 and revision id 32486481
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-n-o-baja-california-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)