User Tools

Site Tools


101-b-m-b-p-g-l-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-m-b-p-g-l-i-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bìm bịp gà lôi</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Centropus phasianinus</​b></​i>​) là một loài chim thuộc chi Bìm bịp, họ Cuculidae.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Loài này được tìm thấy ở Úc, Indonesia và Papua New Guinea. Môi trường sống của nó là rừng đất thấp ẩm nhiệt đới hay cận nhiệt đới và rừng rừng ngập mặn cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới. Nó đã thích nghi tốt với các cánh đồng mía ở miền bắc Australia. Bìm bịp gà lôi là không bình thường trong số chim cu cu Úc do chúng đẻ trứng trong tổ của mình và nuôi chim non thay vì đẻ nhờ trong tổ loài chim khác.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181012070952
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.238 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1672/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23170/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1611/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2504/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.053/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.62 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 206.390 ​     1 -total
 + ​60.94% ​ 125.778 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​32.58% ​  ​67.237 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​31.16% ​  ​64.320 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​23.77% ​  ​49.051 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​21.76% ​  ​44.913 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.65% ​  ​26.114 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.40%   ​15.282 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aves-stub
 +  5.91%   ​12.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  3.59%    7.399      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1406550-0!canonical and timestamp 20181012070951 and revision id 21533287
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-m-b-p-g-l-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)