User Tools

Site Tools


101-b-lkovice-la-any-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-lkovice-la-any-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Bělkovice-Lašťany</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Làng  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Lašťany,​ náves (1).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​La%C5%A1%C5%A5any%2C_n%C3%A1ves_%281%29.jpg/​250px-La%C5%A1%C5%A5any%2C_n%C3%A1ves_%281%29.jpg"​ width="​250"​ height="​180"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​La%C5%A1%C5%A5any%2C_n%C3%A1ves_%281%29.jpg/​375px-La%C5%A1%C5%A5any%2C_n%C3%A1ves_%281%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​La%C5%A1%C5%A5any%2C_n%C3%A1ves_%281%29.jpg/​500px-La%C5%A1%C5%A5any%2C_n%C3%A1ves_%281%29.jpg 2x" data-file-width="​3578"​ data-file-height="​2574"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Bělkovice-Lašťany"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Flag_of_Belkovice-Lastany.svg/​100px-Flag_of_Belkovice-Lastany.svg.png"​ width="​100"​ height="​67"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Flag_of_Belkovice-Lastany.svg/​150px-Flag_of_Belkovice-Lastany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Flag_of_Belkovice-Lastany.svg/​200px-Flag_of_Belkovice-Lastany.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Bělkovice-Lašťany trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​22.406%;​left:​54.81%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Bělkovice-Lašťany"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Bělkovice-Lašťany"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Bělkovice-Lašťany</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Cộng hòa Séc</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Olomoucký</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Huyện</​th><​td>​
 +Olomouc</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​NUTS 5</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​CZ0712 500526</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Bělkovice-Lašťany</​b>​ là một làng thuộc huyện Olomouc, vùng Olomoucký, Cộng hòa Séc.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Struktura území ČR od 1.1.2008 do 1.1.2012 - xls”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C4%9Blkovice-La%C5%A1%C5%A5any&​amp;​rft.btitle=Struktura+%C3%BAzem%C3%AD+%C4%8CR+od+1.1.2008+do+1.1.2012+-+xls&​amp;​rft.date=8+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.czso.cz%2Fcsu%2Fklasifik.nsf%2Fi%2Fii_struktura_uzemi_ceske_republiky%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Czech_Republic_stub.svg/​35px-Czech_Republic_stub.svg.png"​ width="​35"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Czech_Republic_stub.svg/​53px-Czech_Republic_stub.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Czech_Republic_stub.svg/​70px-Czech_Republic_stub.svg.png 2x" data-file-width="​1883"​ data-file-height="​1079"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý Cộng hòa Séc  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Thị trấn, <​i>​phố chợ</​i>​ và làng của Olomouc</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Babice</​li>​
 +<​li>​Bělkovice-Lašťany</​li>​
 +<​li>​Bílá Lhota</​li>​
 +<​li>​Bílsko</​li>​
 +<​li>​Blatec</​li>​
 +<​li>​Bohuňovice</​li>​
 +<​li>​Bouzov</​li>​
 +<​li>​Bukovany</​li>​
 +<​li>​Bystročice</​li>​
 +<​li>​Bystrovany</​li>​
 +<​li>​Červenka</​li>​
 +<​li>​Charváty</​li>​
 +<​li>​Cholina</​li>​
 +<​li>​Daskabát</​li>​
 +<​li>​Dlouhá Loučka</​li>​
 +<​li>​Dolany</​li>​
 +<​li>​Doloplazy</​li>​
 +<​li>​Domašov nad Bystřicí</​li>​
 +<​li>​Domašov u Šternberka</​li>​
 +<​li>​Drahanovice</​li>​
 +<​li><​i>​Dub nad Moravou</​i></​li>​
 +<​li>​Dubčany</​li>​
 +<​li>​Grygov</​li>​
 +<​li>​Haňovice</​li>​
 +<​li>​Hlásnice</​li>​
 +<​li>​Hlubočky</​li>​
 +<​li>​Hlušovice</​li>​
 +<​li>​Hněvotín</​li>​
 +<​li>​Hnojice</​li>​
 +<​li>​Horka nad Moravou</​li>​
 +<​li>​Horní Loděnice</​li>​
 +<​li>​Hraničné Petrovice</​li>​
 +<​li>​Huzová</​li>​
 +<​li>​Jívová</​li>​
 +<​li>​Komárov</​li>​
 +<​li>​Kožušany-Tážaly</​li>​
 +<​li>​Krčmaň</​li>​
 +<​li>​Křelov-Břuchotín</​li>​
 +<​li>​Liboš</​li>​
 +<​li>​Lipina</​li>​
 +<​li>​Lipinka</​li>​
 +<​li><​b>​Litovel</​b></​li>​
 +<​li>​Loučany</​li>​
 +<​li>​Loučka</​li>​
 +<​li>​Luběnice</​li>​
 +<​li>​Luká</​li>​
 +<​li>​Lutín</​li>​
 +<​li>​Lužice</​li>​
 +<​li>​Majetín</​li>​
 +<​li>​Medlov</​li>​
 +<​li>​Měrotín</​li>​
 +<​li>​Mladeč</​li>​
 +<​li>​Mladějovice</​li>​
 +<​li><​b>​Moravský Beroun</​b></​li>​
 +<​li>​Mrsklesy</​li>​
 +<​li>​Mutkov</​li>​
 +<​li>​Náklo</​li>​
 +<​li><​i>​Náměšť na Hané</​i></​li>​
 +<​li>​Norberčany</​li>​
 +<​li>​Nová Hradečná</​li>​
 +<​li>​Olbramice</​li>​
 +<​li><​b>​Olomouc</​b></​li>​
 +<​li>​Paseka</​li>​
 +<​li>​Pňovice</​li>​
 +<​li>​Přáslavice</​li>​
 +<​li>​Příkazy</​li>​
 +<​li>​Řídeč</​li>​
 +<​li>​Samotišky</​li>​
 +<​li>​Senice na Hané</​li>​
 +<​li>​Senička</​li>​
 +<​li>​Skrbeň</​li>​
 +<​li>​Slatinice</​li>​
 +<​li>​Slavětín</​li>​
 +<​li>​Štarnov</​li>​
 +<​li>​Štěpánov</​li>​
 +<​li><​b>​Šternberk</​b></​li>​
 +<​li>​Strukov</​li>​
 +<​li>​Střeň</​li>​
 +<​li>​Suchonice</​li>​
 +<​li>​Šumvald</​li>​
 +<​li>​Svésedlice</​li>​
 +<​li>​Těšetice</​li>​
 +<​li>​Tovéř</​li>​
 +<​li>​Troubelice</​li>​
 +<​li>​Tršice</​li>​
 +<​li>​Újezd</​li>​
 +<​li><​b>​Uničov</​b></​li>​
 +<​li>​Ústín</​li>​
 +<​li><​b>​Velká Bystřice</​b></​li>​
 +<​li>​Velký Týnec</​li>​
 +<​li><​i>​Velký Újezd</​i></​li>​
 +<​li>​Věrovany</​li>​
 +<​li>​Vilémov</​li>​
 +<​li>​Želechovice</​li>​
 +<​li>​Žerotín</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181012030316
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.280 seconds
 +Real time usage: 0.361 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2510/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 30165/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2160/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 974/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.091/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.11 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 300.848 ​     1 -total
 + ​79.10% ​ 237.967 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​54.75% ​ 164.714 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.05%   ​27.213 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.89%   ​26.743 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.90%   ​23.769 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.08%   ​18.305 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  6.08%   ​18.296 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7853;​n_Olomouc
 +  5.04%   ​15.177 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​_C&#​7897;​ng_h&​ograve;​a_S&​eacute;​c
 +  3.93%   ​11.812 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1409507-0!canonical and timestamp 20181012030316 and revision id 37133404
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-lkovice-la-any-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)