User Tools

Site Tools


101-b-l-u-jev-ka-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-l-u-jev-ka-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Bělá u Jevíčka</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Làng  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Bělá u jevíčka, sv.Jan.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​B%C4%9Bl%C3%A1_u_jev%C3%AD%C4%8Dka%2C_sv.Jan.jpg/​250px-B%C4%9Bl%C3%A1_u_jev%C3%AD%C4%8Dka%2C_sv.Jan.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​B%C4%9Bl%C3%A1_u_jev%C3%AD%C4%8Dka%2C_sv.Jan.jpg/​375px-B%C4%9Bl%C3%A1_u_jev%C3%AD%C4%8Dka%2C_sv.Jan.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​B%C4%9Bl%C3%A1_u_jev%C3%AD%C4%8Dka%2C_sv.Jan.jpg/​500px-B%C4%9Bl%C3%A1_u_jev%C3%AD%C4%8Dka%2C_sv.Jan.jpg 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Bělá u Jevíčka"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​B%C4%9Bl%C3%A1_u_Jev%C3%AD%C4%8Dka_flag_CZ.svg/​100px-B%C4%9Bl%C3%A1_u_Jev%C3%AD%C4%8Dka_flag_CZ.svg.png"​ width="​100"​ height="​67"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​B%C4%9Bl%C3%A1_u_Jev%C3%AD%C4%8Dka_flag_CZ.svg/​150px-B%C4%9Bl%C3%A1_u_Jev%C3%AD%C4%8Dka_flag_CZ.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​11/​B%C4%9Bl%C3%A1_u_Jev%C3%AD%C4%8Dka_flag_CZ.svg/​200px-B%C4%9Bl%C3%A1_u_Jev%C3%AD%C4%8Dka_flag_CZ.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Bělá u Jevíčka trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​22.422%;​left:​54.624%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Bělá u Jevíčka"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Bělá u Jevíčka"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Bělá u Jevíčka</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Cộng hòa Séc</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Pardubický</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Huyện</​th><​td>​
 +Svitavy</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +9.71 km<​sup>​2</​sup>​ (3.75 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +396 m (1,​299 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(1.1.2014)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +352</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +36/​km<​sup>​2</​sup>​ (94/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​NUTS 5</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​CZ0533 505391</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Bělá u Jevíčka</​b>​ là một làng thuộc huyện Svitavy, vùng Pardubický,​ Cộng hòa Séc.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Struktura území ČR od 1.1.2008 do 1.1.2012 - xls”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C4%9Bl%C3%A1+u+Jev%C3%AD%C4%8Dka&​amp;​rft.btitle=Struktura+%C3%BAzem%C3%AD+%C4%8CR+od+1.1.2008+do+1.1.2012+-+xls&​amp;​rft.date=8+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.czso.cz%2Fcsu%2Fklasifik.nsf%2Fi%2Fii_struktura_uzemi_ceske_republiky%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Czech_Republic_stub.svg/​35px-Czech_Republic_stub.svg.png"​ width="​35"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Czech_Republic_stub.svg/​53px-Czech_Republic_stub.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Czech_Republic_stub.svg/​70px-Czech_Republic_stub.svg.png 2x" data-file-width="​1883"​ data-file-height="​1079"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý Cộng hòa Séc  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181011071421
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.288 seconds
 +Real time usage: 0.359 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3177/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24936/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4069/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 976/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.082/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.83 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 319.180 ​     1 -total
 + ​87.59% ​ 279.580 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​63.36% ​ 202.247 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.04%   ​28.869 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  7.78%   ​24.840 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.54%   ​24.073 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.68%   ​21.309 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.23%   ​19.875 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.09%   ​19.439 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.04%   ​19.281 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1409500-0!canonical and timestamp 20181011071420 and revision id 21595562
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-l-u-jev-ka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)