User Tools

Site Tools


101-b-i-u-khi-n-th-ng-tin-di-ng-th-h-3-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-i-u-khi-n-th-ng-tin-di-ng-th-h-3-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
  
 +
 +<​p><​b>​RNC</​b>​ (<​b>​Radio Network Controller</​b>​) là một thành phần của UMTS nằm trong mạng truy cập vô tuyến (UTRAN - hệ thống thông tin di động thế hệ ba). RNC kiểm soát các trạm phát sóng di động thế hệ ba (thường được gọi là NodeB - phân biệt với BTS, trạm phát sóng 2G) kết nối với nó. RNC thực hiện quản lý tài nguyên vô tuyến, một vài chức năng di động và đóng vai trò là một điểm mã hóa dữ liệu người dùng để gửi tới hoặc nhận được từ điện thoại di động. RNC kết nối với mạng chuyển mạch lõi thông qua cổng truyền thông (MGW) và kết nối tới các nút hỗ trợ GPRS (SGSN - Serving GPRS Support Node) trong mạng chuyển mạch lõi.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​S.C6.A1_l.C6.B0.E1.BB.A3c_2"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sơ_lược_2">​Sơ lược</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Các phần tử trong mạng giao tiếp với nhau thông qua các kết nối logic, được gọi là các giao diện. RNC được xây dựng với nhiều giao diện phục vụ cho các chức năng - nhiệm vụ khác nhau.
 +</​p><​p>​Cho đên phiên bản 3GPP R4, ngoại trừ việc giao tiếp trên giao diện Uu sử dụng công nghệ WCDMA, việc giao tiếp trên hầu hết các giao diện còn lại trong UTRAN đều sử dụng công nghệ ATM. Từ phiên bản R5, công nghệ Ethernet được sử dụng, cho phép giao tiếp thông qua giao thức IP. 
 +Ở mức vật lý, bản tin từ các giao diện này đều có thể được vận chuyển thông qua đường SDH (Synchronous Digital Hierarchy - cáp quang), đường E1 (E-carrier - cáp đồng, còn được gọi là đường PDH) hoặc thông qua sóng viba. Vài đường E1 có thể được ghép lại để tạo thành một nhóm IMA (Inverse Multiplexing for ATM). Với tính chất <​i>​logic</​i>​ của các giao diện, nhiều giao diện có thể được "​ghép"​ vào cùng một đường truyền. Việc ghép kênh, trong thực tế, phụ thuộc vào kiểu mạng (topo mạng - network topology) và cấu hình vòng lặp.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_giao_di.E1.BB.87n_tr.C3.AAn_RNC"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Một_số_giao_diện_trên_RNC">​Một số giao diện trên RNC</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span id="​Iub_.28RNC-NODE_B.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Iub_(RNC-NODE_B)">​Iub (RNC-NODE B)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Iub là giao diện cho phép RNC giao tiếp với NodeB. Giao diện này sử dụng giao thức NBAP (Node B Application Part).
 +</p>
 +<​h4><​span id="​Iur_.28RNC-RNC.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Iur_(RNC-RNC)">​Iur (RNC-RNC)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Iur là giao diện cho phép các RNC trong cùng mạng giao tiếo với nhau. Giao diện này được sử dụng để hỗ trợ việc chuyển giao mềm (handover) giữa các RNC. Tất cả các dữ liệu cần thiết từ các RNC hiện đang cung cấp dịch vụ, có thể chuyển tới RNC tiếp quản việc cung cấp dịch vụ, thông qua giao diện Iur. Iur là một giao diện mở và tiêu chuẩn hóa.
 +</p>
 +<​h4><​span id="​Iu_.28RNC-MSC_and_RNC-SGSN.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Iu_(RNC-MSC_and_RNC-SGSN)">​Iu (RNC-MSC and RNC-SGSN)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Giao diện Iu cho phép RNC kết nối với mạng lõi.
 +</p>
 +<​h4><​span id="​Iu-BC_.28RNC-CBC.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Iu-BC_(RNC-CBC)">​Iu-BC (RNC-CBC)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Giao diện Iu-BC cho phép các CBC thuộc hệ thống SMS-CB kết nối với RNC.
 +</p>
 +<​h4><​span id="​Iu-PC_.28RNC-SAS.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Iu-PC_(RNC-SAS)">​Iu-PC (RNC-SAS)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​p>​Iu-PC là giao diện logic, dùng để kết nối RNC với các SMLC hoạt động độc lập (stand-alone SMLC: SAS) dựa trên giao thức PCAP. SAS cung cấp dữ liệu hỗ trợ định vị GPS cho các phương thức định vị dược xây dựng trên RNC.
 +</p>
 +<​h4><​span id="​Giao_di.E1.BB.87n_qu.E1.BA.A3n_l.C3.BD_m.E1.BA.A1ng.28RNC-NetAct.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Giao_diện_quản_lý_mạng(RNC-NetAct)">​Giao diện quản lý mạng(RNC-NetAct)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181012014852
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.157 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3005/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 70797/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2863/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.051/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +153.12% ​ 163.975 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +100.00% ​ 107.091 ​     1 -total
 + ​97.71% ​ 104.641 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mobile_telecommunications_standards
 + ​65.10% ​  ​69.720 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 +  2.21%    2.370      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.45%    1.557     29 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  1.29%    1.386      8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​w
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1407801-0!canonical and timestamp 20181012014852 and revision id 26045434
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-i-u-khi-n-th-ng-tin-di-ng-th-h-3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)