User Tools

Site Tools


101-b-i-t-mu-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-i-t-mu-i-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bãi Tổ Muỗi</​b><​sup id="​cite_ref-bd_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là một bãi ngầm thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa. Thực thể này tách biệt khỏi bãi Cỏ Rong do có một vùng nước rộng 12 hải lý (22,2 km) và sâu 1.200 m ngăn cách bãi Tổ Muỗi với phần tây bắc của bãi Cỏ Rong.<​sup id="​cite_ref-durham_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Bãi Tổ Muỗi là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện chưa rõ nước nào thực sự kiểm soát bãi này.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​bãi Tổ Muỗi</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​Nares Bank</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​大渊滩</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Dàyuān tān</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Đại Uyên than</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: có dạng hình giọt nước. Chiều dài của bãi tính theo trục bắc-nam là 40 hải lý (74,1 km) và chiều rộng tối đa là 10 hải lý (18,5 km). Có rất ít số liệu về độ sâu nhưng số liệu ước chừng là từ 18,3 đến 75 m. Diện tích của bãi Tổ Muỗi lên đến 780 km².<​sup id="​cite_ref-durham_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li></​ul>​
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181011132453
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.260 seconds
 +Real time usage: 0.336 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1514/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 59760/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3718/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2756/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.079/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.38 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 232.855 ​     1 -total
 + ​57.32% ​ 133.462 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​52.22% ​ 121.594 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.17% ​  ​49.285 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.27% ​  ​30.905 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​12.19% ​  ​28.387 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.83% ​  ​27.551 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Tr&#​432;&#​7901;​ng_Sa
 + ​10.17% ​  ​23.690 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  9.84%   ​22.915 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  8.76%   ​20.403 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1439741-0!canonical and timestamp 20181011132453 and revision id 26345883
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-i-t-mu-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)