User Tools

Site Tools


101-b-i-su-i-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-i-su-i-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bãi Suối Ngà</​b><​sup id="​cite_ref-bd_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa. Rạn vòng này nằm cách đá Suối Ngọc 26 hải lý (48,2 km) về phía đông.<​sup id="​cite_ref-s161_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Bãi Suối Ngà là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện chưa rõ nước nào kiểm soát rạn vòng này.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​bãi Suối Ngà</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​First Thomas Shoal</​i>;​ tiếng Filipino: <​i>​Bulig</​i>;<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​信义礁</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Xìnyì jiāo</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Tín Nghĩa tiêu</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: có chiều dài tính từ đông sang tây là 5 hải lý (9,​3 km).<​sup id="​cite_ref-s161_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Vành đá san hô nổi trên mặt nước nên giúp định hình một vụng biển nông. Tổng diện tích của rạn vòng là 11 km².<​sup id="​cite_ref-durham_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-bd-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Bản đồ hành chính. Phần bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hoà, huyện Trường Sa.”. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Việt Nam)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+Su%E1%BB%91i+Ng%C3%A0&​amp;​rft.btitle=B%E1%BA%A3n+%C4%91%E1%BB%93+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh.+Ph%E1%BA%A7n+b%E1%BA%A3n+%C4%91%E1%BB%93+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+t%E1%BB%89nh+Kh%C3%A1nh+Ho%C3%A0%2C+huy%E1%BB%87n+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Sa.&​amp;​rft.date=2012-08-13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%95ng+Th%C3%B4ng+tin+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+Ch%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7+%28Vi%E1%BB%87t+Nam%29&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fgis.chinhphu.vn&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-s161-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Sailing Directions 161 (Enroute) - South China Sea and the Gulf of Thailand</​i>​ (bằng tiếng Anh) (ấn bản 13). Bethesda, Maryland: National Geospatial-Intelligence Agency. 2011. tr. 11.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+Su%E1%BB%91i+Ng%C3%A0&​amp;​rft.btitle=Sailing+Directions+161+%28Enroute%29+-+South+China+Sea+and+the+Gulf+of+Thailand&​amp;​rft.date=2011&​amp;​rft.edition=13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=11&​amp;​rft.place=Bethesda%2C+Maryland&​amp;​rft.pub=National+Geospatial-Intelligence+Agency&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“JPRS-CAR-90-058 - South China Sea Placenames” <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​ (bằng tiếng Anh). Foreign Broadcast Information Service. 6 tháng 8 năm 1990. tr. 4<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+Su%E1%BB%91i+Ng%C3%A0&​amp;​rft.btitle=JPRS-CAR-90-058+-+South+China+Sea+Placenames&​amp;​rft.date=2013-06-16&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=4&​amp;​rft.pub=Foreign+Broadcast+Information+Service&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dtic.mil%2Fdtic%2Ftr%2Ffulltext%2Fu2%2Fa343271.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-durham-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Hancox,​ David; Prescott, Victor (1995). <i>A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys amongst Those Islands</​i>​. Maritime Briefings (bằng tiếng Anh) <​b>​1</​b>​ (6). University of Durham, International Boundaries Research Unit. tr. 29. ISBN 978-1897643181.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+Su%E1%BB%91i+Ng%C3%A0&​amp;​rft.au=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.aulast=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.btitle=A+Geographical+Description+of+the+Spratly+Islands+and+an+Account+of+Hydrographic+Surveys+amongst+Those+Islands&​amp;​rft.date=1995&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-1897643181&​amp;​rft.issue=6&​amp;​rft.pages=29&​amp;​rft.pub=University+of+Durham%2C+International+Boundaries+Research+Unit&​amp;​rft.series=Maritime+Briefings&​amp;​rft.volume=1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
  
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181012085553
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.240 seconds
 +Real time usage: 0.310 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1585/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 63085/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3755/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4743/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.094/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.39 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 234.375 ​     1 -total
 + ​55.77% ​ 130.701 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​51.93% ​ 121.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​23.72% ​  ​55.600 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.26% ​  ​33.415 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​12.82% ​  ​30.042 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.80% ​  ​25.302 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Tr&#​432;&#​7901;​ng_Sa
 +  9.50%   ​22.255 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  9.12%   ​21.375 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.24%   ​19.312 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1436204-0!canonical and timestamp 20181012085553 and revision id 26345878
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-i-su-i-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)