User Tools

Site Tools


101-b-i-sa-bin-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-i-sa-bin-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bãi Sa Bin</​b><​sup id="​cite_ref-bd_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa.
 +</​p><​p>​Bãi Sa Bin là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện chưa rõ nước nào thực sự kiểm soát rạn vòng này, nhưng Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện tại bãi Sa Bin thông qua việc cho tàu tuần tra<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và đặt một ụ nổi<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ dù bị Philippines phản đối.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​bãi Sa Bin</​i>​ hoặc <​i>​bãi Chóp Mao</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​Sabina Shoal</​i>;​ tiếng Filipino: <​i>​Escoda</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​仙宾礁</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Xiānbīn jiāo</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Tiên Tân tiêu</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: gồm hai phần nằm ở hai phía đông-tây với chiều dài tính theo trục tây tây bắc-đông đông nam là 12 hải lý (22,​22 km)<​sup id="​cite_ref-s161_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ và tổng diện tích là 115 km<​sup>​2</​sup>​.<​sup id="​cite_ref-durham_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Phần phía tây tuy rộng lớn hơn so với phần phía đông nhưng chìm dưới nước từ 3,7 đến 18,3 m trong khi phần phía đông chỉ bị ngập sóng.<​sup id="​cite_ref-s161_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li></​ul>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181012014835
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.232 seconds
 +Real time usage: 0.299 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1624/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 65758/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3781/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6390/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.074/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.46 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 209.304 ​     1 -total
 + ​51.33% ​ 107.441 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​47.00% ​  ​98.371 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​23.09% ​  ​48.323 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.02% ​  ​31.448 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Tr&#​432;&#​7901;​ng_Sa
 + ​13.46% ​  ​28.164 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.13% ​  ​25.380 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  9.65%   ​20.198 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.02%   ​16.780 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  7.56%   ​15.816 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1433536-0!canonical and timestamp 20181012014834 and revision id 31606365
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-i-sa-bin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)