User Tools

Site Tools


101-b-i-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-i-m-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Harmonic_partials_on_strings.svg/​220px-Harmonic_partials_on_strings.svg.png"​ width="​220"​ height="​209"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Harmonic_partials_on_strings.svg/​330px-Harmonic_partials_on_strings.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Harmonic_partials_on_strings.svg/​440px-Harmonic_partials_on_strings.svg.png 2x" data-file-width="​620"​ data-file-height="​590"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Dao động trên 1 sợi dây chuẩn, chia sợi dây thành những búi sóng có chiều dài tương ứng với f, 2f, 3f, 4f...(trong đó f là tần số của sóng âm cơ bản).</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"> ​ <div class="​thumbcaption">​Âm chính (110 Hz) và 15 bồi âm đầu (16 sóng hài thành phần) (nghe)</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bồi âm</​b>​ (còn gọi là <​b>​bội âm</​b>,​ <​b>​hài âm</​b>​ hoặc <​b>​họa âm</​b>​) là những âm có tần số cao hơn tần số cơ bản của một âm. Sóng âm chính và các bồi âm đều gọi chung là các sóng thành phần. Những sóng hài là những sóng thành phần có tần số dao động là bội số nguyên của tần số sóng âm chính (bao gồm cả sóng âm chính).
 +</​p><​p>​Những nghiên cứu trên các âm thanh phát ra từ nhạc cụ hoặc giọng hát cho thấy những âm này không phải là các đơn âm (pure tone) mà chúng là tổ hợp gồm âm chính và nhiều bồi âm kết hợp vào nhau. Do đó, tùy thuộc vào nguồn phát ra âm thanh mà các sóng thành phần của bồi âm rất cụ thể, chúng hòa vào nhau tạo ra những âm sắc đặc trưng cho từng loại nhạc cụ cũng như tiếng nói/hát của con người và tiếng kêu của động vật.
 +</p>
  
 +<​p>​Trong âm nhạc, tần số dao động của bồi âm có thể là bội số nguyên của tần số âm chuẩn hoặc là bội số không phải là số nguyên của tần số âm chuẩn. Sở dĩ có độ lệch như thế là do cấu tạo của từng loại nhạc cụ mà thành.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​Bảng các bồi âm tương ứng với các nốt nhạc</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​dl><​dt>​Ký hiệu bằng nốt nhạc</​dt></​dl><​p>​Dưới đây là hình biểu diễn các bồi âm bằng nốt nhạc, tuy nhiên không phải tất cả các bồi âm đều tương ứng đúng với tần số dao động âm chuẩn của nốt nhạc (được ký hiệu bằng chữ <​i>​x</​i>​).
 +</​p><​p><​img alt="​Obertoene.gif"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​4/​4c/​Obertoene.gif"​ width="​434"​ height="​190"​ data-file-width="​434"​ data-file-height="​190"/>​
 +</p>
 +
 +
 +<​ul><​li>​John R. Pierce: <​i>​Klang. Musik mit den Ohren der Physik</​i>;​ Heidelberg, Berlin, Oxford: Spektrum, 1999; ISBN 3-8274-0544-0</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181017022858
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.139 seconds
 +Preprocessor visited node count: 150/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4244/​2097152 bytes
 +Template argument size: 9/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 785 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​55.634 ​     1 -total
 + ​87.43% ​  ​48.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​55.66% ​  ​30.966 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​12.31% ​   6.847      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.25%    3.479      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1436990-0!canonical and timestamp 20181017022858 and revision id 40787608
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-i-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)