User Tools

Site Tools


101-b-i-h-i-s-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-i-h-i-s-m-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold"><​small>​Thực thể địa lý tranh chấp</​small><​br/>​Bãi Hải Sâm</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​position:​ relative"​ class="​center">​
 +<div role="​img"​ style="​width:​ 260px; line-height:​ 1; text-align: center; background-color:​ #ffffff; position: relative;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Jackson_Atoll%2C_Spratly_Islands.png/​260px-Jackson_Atoll%2C_Spratly_Islands.png"​ width="​260"​ height="​196"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Jackson_Atoll%2C_Spratly_Islands.png/​390px-Jackson_Atoll%2C_Spratly_Islands.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Jackson_Atoll%2C_Spratly_Islands.png/​520px-Jackson_Atoll%2C_Spratly_Islands.png 2x" data-file-width="​741"​ data-file-height="​560"/><​p><​span style="​color:​ white;"><​b>​đá Triêm Đức</​b></​span></​p>​
 +<​p><​span style="​color:​ white;"><​b>​đá Hoa</​b></​span></​p>​
 +<​p><​span style="​color:​ white;"><​b>​đá <​br/>​Ninh Cơ</​b></​span></​p>​
 +<​p><​span style="​color:​ white;"><​b>​đá Hội Đức</​b></​span></​p>​
 +<​p><​span style="​color:​ white;"><​b>​đá Định Tường</​b></​span></​p>​
 +</​div>​
 +<​p>​Ảnh vệ tinh chụp bãi Hải Sâm (NASA)
 +</p>
 +</​div>​
 +<div style="​width:​270px;​float:​right;​clear:​right"><​div style="​width:​270px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​270px"><​img alt="​Vị trí của bãi Hải Sâm" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​South_China_Sea_location_map.svg/​270px-South_China_Sea_location_map.svg.png"​ width="​270"​ height="​293"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​South_China_Sea_location_map.svg/​405px-South_China_Sea_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​South_China_Sea_location_map.svg/​540px-South_China_Sea_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1134"​ data-file-height="​1229"/><​div style="​position:​absolute;​top:​58.824%;​left:​71.875%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Vị trí của bãi Hải Sâm" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​bãi Hải Sâm" width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px">​bãi <​br/>​Hải Sâm</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cef2e0;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vị trí</​th><​td>​
 +Biển Đông</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tọa độ</​th><​td>​
 +xem bảng</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cef2e0;">​Tranh chấp giữa</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Flag_of_the_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Flag_of_the_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Flag_of_the_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đài Loan</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​hr width="​100%"/>​Quốc gia</​th><​td>​
 +<hr width="​100%"/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_the_Philippines.svg/​23px-Flag_of_the_Philippines.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_the_Philippines.svg/​35px-Flag_of_the_Philippines.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Flag_of_the_Philippines.svg/​46px-Flag_of_the_Philippines.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​450"/>​ </​span>​Philippines</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​hr width="​100%"/>​Quốc gia</​th><​td>​
 +<hr width="​100%"/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Trung Quốc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​hr width="​100%"/>​Quốc gia</​th><​td>​
 +<hr width="​100%"/><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​45px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Việt Nam</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Bãi Hải Sâm</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa. Rạn vòng này nằm về phía bắc của đá Vành Khăn và cách đảo Vĩnh Viễn 12 hải lý (22,22 km) về phía nam.<sup id="​cite_ref-durham_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Bãi Hải Sâm có dạng hình tròn với đường kính khoảng 6 hải lý (11,​11 km).<​sup id="​cite_ref-s161_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​Vụng biển (đầm nước) có độ sâu từ 25 đến 46 m.<sup id="​cite_ref-durham_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Có năm vị trí được đặt tên trên vành san hô của rạn san hô vòng này, tức năm "​đá"​.
 +</​p><​p>​Bãi Hải Sâm là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện chưa rõ nước nào thực sự kiểm soát rạn vòng này.
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​caption><​b>​Bảng tóm tắt</​b><​sup id="​cite_ref-durham_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-nn_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-dauan_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th>​Tên tiếng Việt</​th>​
 +<​th>​Tiếng Anh</​th>​
 +<​th>​Trung văn giản thể</​th>​
 +<​th>​Tiếng Filipino</​th>​
 +<​th>​Toạ độ</​th>​
 +<​th>​Diện tích (km²)
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Bãi/​Cụm Hải Sâm <​br/>​(tên cũ: <​i>​cồn san hô Giắc-xôn</​i>​)</​td>​
 +<​td>​Jackson Atoll</​td>​
 +<​td>​五方礁 <​br/><​small>​(<​i>​Ngũ Phương tiêu</​i>​)</​small></​td>​
 +<​td>​Quirino
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Đá Triêm Đức <​br/>​(tên cũ: <​i>​đá Đít-kim-sơn</​i>​)</​td>​
 +<​td>​Dickinson Reef</​td>​
 +<​td>​五方头 <​br/><​small>​(<​i>​Ngũ Phương Đầu</​i>​)</​small></​td>​
 +<td rowspan="​5"><​center>​-</​center></​td>​
 +<​td><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​10°32′30″B</​span>​ <span class="​longitude">​115°47′12″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​10,​54167°B 115,​78667°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​10.54167;​ 115.78667</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​đá Triêm Đức</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​td>​
 +<td style="​text-align:​center;">​1,​1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Đá Hoa</​td>​
 +<​td>​Hoare Reef</​td>​
 +<​td>​五方北 <​br/><​small>​(<​i>​Ngũ Phương Bắc</​i>​)</​small></​td>​
 +<​td><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​10°32′0″B</​span>​ <span class="​longitude">​115°43′12″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​10,​53333°B 115,​72°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​10.53333;​ 115.72000</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​đá Hoa</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​td>​
 +<td style="​text-align:​center;">​1,​4
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Đá Ninh Cơ <​br/>​(tên cũ: <​i>​đá Đin</​i>​)</​td>​
 +<​td>​Deane Reef</​td>​
 +<​td>​五方西 <​br/><​small>​(<​i>​Ngũ Phương Tây</​i>​)</​small></​td>​
 +<​td><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​10°30′0″B</​span>​ <span class="​longitude">​115°42′6″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​10,​5°B 115,​70167°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​10.50000;​ 115.70167</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​đá Ninh Cơ</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​td>​
 +<td style="​text-align:​center;">​1,​9
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Đá Hội Đức <​br/>​(tên cũ: <​i>​đá Hàn Sơn</​i>​)</​td>​
 +<​td>​Hampson Reef</​td>​
 +<​td>​五方尾 <​br/><​small>​(<​i>​Ngũ Phương Vĩ</​i>​)</​small></​td>​
 +<​td><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​10°28′0″B</​span>​ <span class="​longitude">​115°43′48″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​10,​46667°B 115,​73°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​10.46667;​ 115.73000</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​đá Hội Đức</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​td>​
 +<td style="​text-align:​center;">​0,​07
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Đá Định Tường <​br/>​(tên cũ: <​i>​đá Pét</​i>​)</​td>​
 +<​td>​Petch Reef</​td>​
 +<​td>​五方南 <​br/><​small>​(<​i>​Ngũ Phương Nam</​i>​)</​small></​td>​
 +<​td><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​10°27′36″B</​span>​ <span class="​longitude">​115°46′24″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​vcard"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​10,​46°B 115,​77333°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​10.46000;​ 115.77333</​span></​span><​span style="​display:​none">​ (<span class="​fn org">​đá Định Tường</​span>​)</​span></​span></​span></​span></​td>​
 +<td style="​text-align:​center;">​1,​2
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​p>​Ngày 25 tháng 2 năm 2011, tàu frigate Đông Quan 560 (lớp Giang Hồ-V) của Trung Quốc phát hiện ba tàu cá của ngư dân Philippines đang thả neo tại bãi Hải Sâm, gồm F/V Jaime DLS, F/V Mama Lydia DLS và F/V Maricris 12. Sau đó, Đông Quan 560 bắn ba phát đạn cách tàu F/V Maricris 12 0,3 hải lý (hơn 550 m), dù rằng trước đó F/V Maricris 12 đưa lý do gặp sự cố với dây neo và xin phía Trung Quốc "​đợi một lát" để gỡ neo. Tàu cá của Philippines bèn cắt đứt dây neo và chạy về đảo Vĩnh Viễn - hiện do Philippines kiểm soát.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Bản đồ hành chính. Phần bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hoà, huyện Trường Sa.”. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Việt Nam)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+H%E1%BA%A3i+S%C3%A2m&​amp;​rft.btitle=B%E1%BA%A3n+%C4%91%E1%BB%93+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh.+Ph%E1%BA%A7n+b%E1%BA%A3n+%C4%91%E1%BB%93+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+t%E1%BB%89nh+Kh%C3%A1nh+Ho%C3%A0%2C+huy%E1%BB%87n+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Sa.&​amp;​rft.date=2012-08-11&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%95ng+Th%C3%B4ng+tin+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+Ch%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7+%28Vi%E1%BB%87t+Nam%29&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fgis.chinhphu.vn&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-durham-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Hancox,​ David; Prescott, Victor (1995). <i>A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys amongst Those Islands</​i>​. Maritime Briefings <​b>​1</​b>​ (6). University of Durham, International Boundaries Research Unit. tr. 26. ISBN 9781897643181.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+H%E1%BA%A3i+S%C3%A2m&​amp;​rft.au=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.aulast=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.btitle=A+Geographical+Description+of+the+Spratly+Islands+and+an+Account+of+Hydrographic+Surveys+amongst+Those+Islands&​amp;​rft.date=1995&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=9781897643181&​amp;​rft.issue=6&​amp;​rft.pages=26&​amp;​rft.pub=University+of+Durham%2C+International+Boundaries+Research+Unit&​amp;​rft.series=Maritime+Briefings&​amp;​rft.volume=1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-s161-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Sailing Directions 161 (Enroute) - South China Sea and the Gulf of Thailand</​i>​ (ấn bản 13). Bethesda, Maryland: National Geospatial-Intelligence Agency. 2011. tr. 10.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+H%E1%BA%A3i+S%C3%A2m&​amp;​rft.btitle=Sailing+Directions+161+%28Enroute%29+-+South+China+Sea+and+the+Gulf+of+Thailand&​amp;​rft.date=2011&​amp;​rft.edition=13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=10&​amp;​rft.place=Bethesda%2C+Maryland&​amp;​rft.pub=National+Geospatial-Intelligence+Agency&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-nn-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Nguyễn Nhã (2002). “Chương 1 - Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. <​i>​Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (luận án tiến sĩ)</​i>​. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). tr. 16.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+H%E1%BA%A3i+S%C3%A2m&​amp;​rft.atitle=Ch%C6%B0%C6%A1ng+1+-+V%E1%BB%8B+tr%C3%AD+%C4%91%E1%BB%8Ba+l%C3%BD%2C+%C4%91i%E1%BB%81u+ki%E1%BB%87n+t%E1%BB%B1+nhi%C3%AAn+c%E1%BB%A7a+qu%E1%BA%A7n+%C4%91%E1%BA%A3o+Ho%C3%A0ng+Sa+v%C3%A0+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Sa&​amp;​rft.au=Nguy%E1%BB%85n+Nh%C3%A3&​amp;​rft.aulast=Nguy%E1%BB%85n+Nh%C3%A3&​amp;​rft.btitle=Qu%C3%A1+tr%C3%ACnh+x%C3%A1c+l%E1%BA%ADp+ch%E1%BB%A7+quy%E1%BB%81n+c%E1%BB%A7a+Vi%E1%BB%87t+Nam+t%E1%BA%A1i+qu%E1%BA%A7n+%C4%91%E1%BA%A3o+Ho%C3%A0ng+Sa+v%C3%A0+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Sa+%28lu%E1%BA%ADn+%C3%A1n+ti%E1%BA%BFn+s%C4%A9%29&​amp;​rft.date=2002&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.pages=16&​amp;​rft.pub=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Khoa+h%E1%BB%8Dc+X%C3%A3+h%E1%BB%99i+v%C3%A0+Nh%C3%A2n+v%C4%83n+%28%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Qu%E1%BB%91c+gia+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh%29&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-dauan-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Trần Công Trục chủ biên (2012). <​i>​Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông</​i>​. Hà Nội: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. tr. 18. ISBN 9786048000455.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+H%E1%BA%A3i+S%C3%A2m&​amp;​rft.au=Tr%E1%BA%A7n+C%C3%B4ng+Tr%E1%BB%A5c+ch%E1%BB%A7+bi%C3%AAn&​amp;​rft.aulast=Tr%E1%BA%A7n+C%C3%B4ng+Tr%E1%BB%A5c+ch%E1%BB%A7+bi%C3%AAn&​amp;​rft.btitle=D%E1%BA%A5u+%E1%BA%A5n+Vi%E1%BB%87t+Nam+tr%C3%AAn+bi%E1%BB%83n+%C4%90%C3%B4ng&​amp;​rft.date=2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=9786048000455&​amp;​rft.pages=18&​amp;​rft.place=H%C3%A0+N%E1%BB%99i&​amp;​rft.pub=Nh%C3%A0+xu%E1%BA%A5t+b%E1%BA%A3n+Th%C3%B4ng+tin+v%C3%A0+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Jamandre,​ Tessa (6 tháng 3 năm 2011). “China fired at Filipino fishermen in Jackson atoll”. ABS-CBN. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+H%E1%BA%A3i+S%C3%A2m&​amp;​rft.au=Jamandre%2C+Tessa&​amp;​rft.aulast=Jamandre%2C+Tessa&​amp;​rft.btitle=China+fired+at+Filipino+fishermen+in+Jackson+atoll&​amp;​rft.date=2012-08-11&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=ABS-CBN&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.abs-cbnnews.com%2F-depth%2F06%2F02%2F11%2Fchina-fired-filipino-fishermen-jackson-atoll&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181010231246
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.316 seconds
 +Real time usage: 0.395 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2034/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 74026/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4152/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8144/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.081/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.89 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 244.996 ​     1 -total
 + ​47.40% ​ 116.138 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​42.15% ​ 103.263 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​22.08% ​  ​54.102 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.79% ​  ​31.343 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Tr&#​432;&#​7901;​ng_Sa
 + ​10.69% ​  ​26.194 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.63%   ​21.140 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  8.55%   ​20.948 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.40%   ​20.571 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  8.07%   ​19.783 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1429943-0!canonical and timestamp 20181010231246 and revision id 26345870
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-i-h-i-s-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)