User Tools

Site Tools


101-b-i-bi-n-i-d-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-i-bi-n-i-d-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đồi Dương</​b>​ là tên một bãi tắm biển, một công viên tọa lạc ngay trung tâm thành phố Phan Thiết. Nếu như khu vực Hàm Tiến - Mũi Né là bãi tắm riêng của các khu resort chỉ dành cho du khách của họ, thì Đồi Dương là bãi tắm công cộng dành cho công chúng.
 +</​p><​p>​Sở dĩ có tên gọi <​i>​Đồi Dương</​i>​ là do khi xưa, nơi đây là một vùng rộng lớn trồng rất nhiều cây dương chắn gió. Tuy nhiên, hiện nay khu vực trồng dương đã bị thu hẹp rất nhiều vì phần lớn đất dành cho khách sạn Novotel Phan Thiết. Bãi tắm Đồi Dương bây giờ mang tên chính thức là Công viên Đồi Dương.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181010175908
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.056 seconds
 +Real time usage: 0.073 seconds
 +Preprocessor visited node count: 200/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16605/​2097152 bytes
 +Template argument size: 186/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.013/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 750 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​53.014 ​     1 -total
 + ​67.44% ​  ​35.750 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Du_l&#​7883;​ch_B&​igrave;​nh_Thu&#​7853;​n
 + ​62.27% ​  ​33.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​25.75% ​  ​13.651 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&​igrave;​nh_Thu&#​7853;​n
 + ​22.20% ​  ​11.770 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.82%    4.677      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.32%    3.349      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​519526-0!canonical and timestamp 20181010175908 and revision id 26202509
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-i-bi-n-i-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)