User Tools

Site Tools


101-b-ezsko-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-ezsko-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Březsko</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Làng  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Kaple svatého Cyrila a Metoděje, Březsko, okres Prostějov (02).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Kaple_svat%C3%A9ho_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje%2C_B%C5%99ezsko%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2802%29.jpg/​250px-Kaple_svat%C3%A9ho_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje%2C_B%C5%99ezsko%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2802%29.jpg"​ width="​250"​ height="​377"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Kaple_svat%C3%A9ho_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje%2C_B%C5%99ezsko%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2802%29.jpg/​375px-Kaple_svat%C3%A9ho_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje%2C_B%C5%99ezsko%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2802%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Kaple_svat%C3%A9ho_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje%2C_B%C5%99ezsko%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2802%29.jpg/​500px-Kaple_svat%C3%A9ho_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje%2C_B%C5%99ezsko%2C_okres_Prost%C4%9Bjov_%2802%29.jpg 2x" data-file-width="​1987"​ data-file-height="​2998"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Březsko"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​B%C5%99ezsko_PV_CZ_flag.jpeg/​100px-B%C5%99ezsko_PV_CZ_flag.jpeg"​ width="​100"​ height="​67"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​B%C5%99ezsko_PV_CZ_flag.jpeg/​150px-B%C5%99ezsko_PV_CZ_flag.jpeg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​B%C5%99ezsko_PV_CZ_flag.jpeg/​200px-B%C5%99ezsko_PV_CZ_flag.jpeg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Huy hiệu của Březsko"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​B%C5%99ezsko_PV_CZ_CoA.jpg/​100px-B%C5%99ezsko_PV_CZ_CoA.jpg"​ width="​100"​ height="​117"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​B%C5%99ezsko_PV_CZ_CoA.jpg/​150px-B%C5%99ezsko_PV_CZ_CoA.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​B%C5%99ezsko_PV_CZ_CoA.jpg/​200px-B%C5%99ezsko_PV_CZ_CoA.jpg 2x" data-file-width="​513"​ data-file-height="​600"/><​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Březsko trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​22.44%;​left:​54.692%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Březsko"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Březsko"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Březsko</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Cộng hòa Séc</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Olomoucký</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Huyện</​th><​td>​
 +Prostějov</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +´4,​04 km<​sup>​2</​sup>​ (<strong class="​error">​Lỗi định dạng: Giá trị cho vào là không hợp lệ khi làm tròn,</​strong>​ mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +510 m (1,​670 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2012)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +211</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​NUTS 5</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​CZ0713 589331</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Březsko</​b>​ là một làng thuộc huyện Prostějov, vùng Olomoucký, Cộng hòa Séc.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Struktura území ČR od 1.1.2008 do 1.1.2012 - xls”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C5%99ezsko&​amp;​rft.btitle=Struktura+%C3%BAzem%C3%AD+%C4%8CR+od+1.1.2008+do+1.1.2012+-+xls&​amp;​rft.date=8+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.czso.cz%2Fcsu%2Fklasifik.nsf%2Fi%2Fii_struktura_uzemi_ceske_republiky%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Czech_Republic_stub.svg/​35px-Czech_Republic_stub.svg.png"​ width="​35"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Czech_Republic_stub.svg/​53px-Czech_Republic_stub.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Czech_Republic_stub.svg/​70px-Czech_Republic_stub.svg.png 2x" data-file-width="​1883"​ data-file-height="​1079"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý Cộng hòa Séc  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181010164737
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.396 seconds
 +Real time usage: 0.506 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3050/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 27114/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4194/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 954/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.152/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.85 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 438.684 ​     1 -total
 + ​84.42% ​ 370.317 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​69.14% ​ 303.286 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.79%   ​42.967 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.02%   ​35.190 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.69%   ​29.345 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.34%   ​23.444 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.24%   ​22.965 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  5.03%   ​22.085 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  4.94%   ​21.656 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​_C&#​7897;​ng_h&​ograve;​a_S&​eacute;​c
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1409868-0!canonical and timestamp 20181010164736 and revision id 41406383
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-ezsko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)