User Tools

Site Tools


101--chim-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--chim-n-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Đá <​b>​Chim Én</​b>​ là một rạn san hô vòng thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm của quần đảo Hoàng Sa. Đá này nằm gần như cách đều đá Lồi (tính đến giữa vụng biển) ở phía tây nam và đảo Quang Hoà ở phía tây bắc với khoảng cách 20,5 hải lý (38 km).
 +</​p><​p>​Đá Chim Én là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang kiểm soát đá này.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​đá Chim Én</​i><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-kyhs_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ hay <​i>​đá Chim Yến</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​Vuladdore Reef</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​玉琢礁</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Yùzhuó jiāo</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Ngọc Trác tiêu</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: có chiều dài tính từ đông sang tây vào khoảng 7 hải lý (13 km) và chiều rộng hơn 2 hải lý (3,7 km). Rạn vòng này chìm dưới nước phần lớn thời gian trong ngày; khi thuỷ triều xuống thì cũng chỉ có vài hòn đá nhô lên.<​sup id="​cite_ref-s161_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li></​ul><​p>​Ngày 24 tháng 6 năm 2012, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) quyết định thành lập bốn khu bảo tồn "di sản văn vật dưới nước"​ tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Chim Én.<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​table><​tbody><​tr><​td><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Vuladdore_Reef%2C_Paracel_Islands.jpg/​300px-Vuladdore_Reef%2C_Paracel_Islands.jpg"​ width="​300"​ height="​207"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Vuladdore_Reef%2C_Paracel_Islands.jpg/​450px-Vuladdore_Reef%2C_Paracel_Islands.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​38/​Vuladdore_Reef%2C_Paracel_Islands.jpg/​600px-Vuladdore_Reef%2C_Paracel_Islands.jpg 2x" data-file-width="​2112"​ data-file-height="​1460"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Ảnh vệ tinh chụp đá Chim Én (nguồn: NASA). Đá này là một rạn san hô vòng với vành san hô bao lấy một vụng biển.</​div></​div></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181011050754
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.268 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1457/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 45671/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3951/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4993/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.068/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.48 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 197.209 ​     1 -total
 + ​55.67% ​ 109.788 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​48.85% ​  ​96.344 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​22.90% ​  ​45.167 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.30% ​  ​24.247 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​11.80% ​  ​23.273 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.93%   ​19.581 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Ho&​agrave;​ng_Sa
 +  8.62%   ​17.006 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.62%   ​16.990 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  6.82%   ​13.441 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1325667-0!canonical and timestamp 20181011050754 and revision id 26346664
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--chim-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)