User Tools

Site Tools


101--c-anh-v-palau-la-gi

Ốc anh vũ Palau (danh pháp hai phần: Nautilus belauensis) là một loài ốc anh vũ bản địa ở các vùng nước quanh đảo quốc Thái Bình Dương Palau.[1]N. belauensis rất giống với Nautilus pompilius. Loài này là loài ốc anh vũ lớn thứ nhì sai Nautilus pompilius pompilius. Vỏ có đường kính khoảng 210 mm dù mẫu vật có đường kính 226 mm đã được ghi nhận.[2]

  1. ^ Saunders, W.B. 1981. A new species of Nautilus from Palau. Veliger 24(1): 1–7.
  2. ^ Jereb, P. 2005. Family Nautilidae. In: P. Jereb & C.F.E. Roper, eds. Cephalopods of the world. An annotated and Illustrated catalogue of species known to date. Volume 1. Chambered nautiluses and sepioids (Nautilidae, Sepiidae, Sepiolidae, Sepiadariidae, Idiosepiidae and Spirulidae). FAO Species Catalogue for Fishery Purposes. No. 4, Vol. 1. Rome, FAO. pp. 51–55.
  • Norman, M. 2000. Cephalopods: A World Guide. Hackenheim, ConchBooks, p. 22.


Bản mẫu:Nautiloidea-stub

101--c-anh-v-palau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)