User Tools

Site Tools


101--b-n-b-i-ng-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--b-n-b-i-ng-m-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Về kinh đô của Vương quốc Chăm Pa, xem Đồ Bàn.</​div>​
 +<​p><​b>​Bãi Đồ Bàn</​b>​ là một bãi ngầm thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa.
 +</​p><​p>​Bãi Đồ Bàn là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện chưa rõ nước nào thực sự kiểm soát bãi này.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​bãi Đồ Bàn</​i><​sup id="​cite_ref-dauan_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ hoặc tên cũ là <​i>​bãi cạn Nâu</​i><​sup id="​cite_ref-nn_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>;​ tiếng Anh: <​i>​Brown Bank</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​棕滩</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Zōng tān</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Tông than</​i>;​ tiếng Filipino: <​i>​Kayumanggi Bank</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: là một phức hợp san hô với chiều dài tính theo trục bắc-nam là 8 hải lý và chiều rộng là 3,7 hải lý. Bãi sâu tối thiểu 14,6 m và đạt diện tích 60 km².<​sup id="​cite_ref-durham_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-dauan-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Trần Công Trục chủ biên (2012). <​i>​Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông</​i>​. Hà Nội: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. tr. 21. ISBN 9786048000455.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%E1%BB%93+B%C3%A0n+%28b%C3%A3i+ng%E1%BA%A7m%29&​amp;​rft.au=Tr%E1%BA%A7n+C%C3%B4ng+Tr%E1%BB%A5c+ch%E1%BB%A7+bi%C3%AAn&​amp;​rft.aulast=Tr%E1%BA%A7n+C%C3%B4ng+Tr%E1%BB%A5c+ch%E1%BB%A7+bi%C3%AAn&​amp;​rft.btitle=D%E1%BA%A5u+%E1%BA%A5n+Vi%E1%BB%87t+Nam+tr%C3%AAn+bi%E1%BB%83n+%C4%90%C3%B4ng&​amp;​rft.date=2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=9786048000455&​amp;​rft.pages=21&​amp;​rft.place=H%C3%A0+N%E1%BB%99i&​amp;​rft.pub=Nh%C3%A0+xu%E1%BA%A5t+b%E1%BA%A3n+Th%C3%B4ng+tin+v%C3%A0+Truy%E1%BB%81n+th%C3%B4ng&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-nn-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Nguyễn Nhã (2002). <​i>​Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (luận án tiến sĩ)</​i>​. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). tr. 17.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%E1%BB%93+B%C3%A0n+%28b%C3%A3i+ng%E1%BA%A7m%29&​amp;​rft.au=Nguy%E1%BB%85n+Nh%C3%A3&​amp;​rft.aulast=Nguy%E1%BB%85n+Nh%C3%A3&​amp;​rft.btitle=Qu%C3%A1+tr%C3%ACnh+x%C3%A1c+l%E1%BA%ADp+ch%E1%BB%A7+quy%E1%BB%81n+c%E1%BB%A7a+Vi%E1%BB%87t+Nam+t%E1%BA%A1i+qu%E1%BA%A7n+%C4%91%E1%BA%A3o+Ho%C3%A0ng+Sa+v%C3%A0+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Sa+%28lu%E1%BA%ADn+%C3%A1n+ti%E1%BA%BFn+s%C4%A9%29&​amp;​rft.date=2002&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=17&​amp;​rft.pub=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Khoa+h%E1%BB%8Dc+X%C3%A3+h%E1%BB%99i+v%C3%A0+Nh%C3%A2n+v%C4%83n+%28%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Qu%E1%BB%91c+gia+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh%29&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-durham-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Hancox,​ David; Prescott, Victor (1995). <i>A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys amongst Those Islands</​i>​. Maritime Briefings <​b>​1</​b>​ (6). University of Durham, International Boundaries Research Unit. tr. 25. ISBN 978-1897643181.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%E1%BB%93+B%C3%A0n+%28b%C3%A3i+ng%E1%BA%A7m%29&​amp;​rft.au=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.aulast=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.btitle=A+Geographical+Description+of+the+Spratly+Islands+and+an+Account+of+Hydrographic+Surveys+amongst+Those+Islands&​amp;​rft.date=1995&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-1897643181&​amp;​rft.issue=6&​amp;​rft.pages=25&​amp;​rft.pub=University+of+Durham%2C+International+Boundaries+Research+Unit&​amp;​rft.series=Maritime+Briefings&​amp;​rft.volume=1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
  
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181010195615
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.244 seconds
 +Real time usage: 0.318 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1547/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 62450/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3823/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4049/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.44 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 226.241 ​     1 -total
 + ​53.61% ​ 121.296 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​48.97% ​ 110.799 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​19.90% ​  ​45.019 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.47% ​  ​32.735 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​13.93% ​  ​31.526 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Tr&#​432;&#​7901;​ng_Sa
 + ​11.78% ​  ​26.660 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.71% ​  ​24.231 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  8.64%   ​19.537 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  8.05%   ​18.212 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1439820-0!canonical and timestamp 20181010195614 and revision id 26348375
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--b-n-b-i-ng-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)